Özet


PİYANO EĞİTİMİNDE MİNİMALİST ETKİLER: PHİLİP GLASS ETÜTLERİNİN ANALİZİ

Bu çalışma, Philip Glass Etudes for Piano kitaplarında yer alan etütlerin Müzik Eğitimi Anabilim dalı lisans 3- lisans 4 düzeylerindeki piyano eğitimi için belirlenen hedef davranışlara ne ölçüde uygun olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yönteminin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Çalışmada yer alan veriler doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada Philip Glass Etude for Piano Book 1- Book 2 kitabında bulunan 20 etüt incelenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans (f) ve yüzde (%) hesaplamaları yapılarak çözümlenmiş; tablolar halinde sunularak değerlendirmeleri yapılmıştır. Müzikal dinamiklere yönelik hedef davranışlar sonucunda mezzo forte, mezzo piano, crescendo, decrescendo ve piano’nun sıklıkla kullanıldığı; Teknik becerilere yönelik hedef davranışlar sonucunda ise, legato, akor ve oktav tekniğinin fazlasıyla kullanıldığı saptanmıştır. Bu sebeple, incelenen etütlerin müzik eğitimi anabilim dalı lisans programlarında piyano eğitimi için belirlenen hedef davranışlarla uyumluluk gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; Müzik eğitimi anabilim dalı lisans 3 ve lisans 4 seviyesindeki öğrencilerin müzikal fikir zenginliğini arttırmak amacıyla derslerde çaldırılması, müzik eğitimi anabilim dallarında piyano dersine giren öğrencilere çağdaş dönem eserlerindeki farklı tekniklerin tanıtılması ve çalıştırılması, önerilmektedir.Anahtar Kelimeler

Piyano, Piyano Eğitimi, Minimalizm, Philip Glass.


Reference