Özet


TÜRKÇE DERSİ İÇİN BECERİ TEMELLİ TEST MADDELERİNİN VE ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI ÖRNEK MADDELERİNİN İNCELENMESİ

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi’yle hemen hemen her ilde Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri (ÖDM) kurulmuştur. Bu çalışmanın amacı, hazırlanma süreçlerinde ÖDM’lerin aktif olduğu ve MEB tarafından yayınlanan Türkçe beceri temelli test maddelerinin ve sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı örnek maddelerinin, ölçme ve değerlendirme açısından çoktan seçmeli madde yazım ilkelerine uygunluğunun ve maddelerin içerik dağılımının nasıl olduğunun belirlenmesidir. Nitel araştırma yöntem ve tekniklerinden doküman incelemesi yapılan bu araştırmada belgeler, araştırmacılar tarafından geliştirilen formlar aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre MEB maddelerinin genel olarak teknik anlamda madde yazma kurallarına uygun olduğu söylenebilir. Ancak özellikle görsel materyal, grafik, tablo içeren maddelerin etkili kullanılamadıkları ve seçenekleri görsel materyallerden oluşan maddelerin nitelik açısından tartışmaya açık oldukları görülmüştür. Bununla birlikte okuma yükü fazla olan seçeneklerin yer aldığı madde sayısının fazla olduğu, öncüllü maddelerde seçenek dağılımlarının geliştirilmesi ve öncüllerin güçlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Testlerde içerik dağılımlarına göre en fazla okuduğunu anlamaya yönelik maddelere yer verildiği, en az sözel akıl yürütme ve seçenekleri görsel materyal içeren maddelere yer verildiği belirlenmiştir. Yapılan bu araştırmadan elde edilen bulgular için yapılan yorumların ve araştırmada ulaşılan sonuçların; ÖDM’lerde görev yapan öğretmenlere, çoktan seçmeli madde yazarlarına ve diğer tüm öğretmenlere faydalı olabileceği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler

Beceri temelli testler, merkezi sınav örnek maddeleri, çoktan seçmeli madde yazım ilkeleri.


Reference