Özet


ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA DURUMLARINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME STRATEJİLERİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BİR İNCELEME

Örgüt çalışanlarının diğer çalışanlarla veya örgüt yöneticileriyle çatışma yaşamaları kaçınılmazdır. Önemli olan çatışmaları örgütün faydasına katkı sağlayabilecek nitelikte yönetebilmektir. Bu noktada okul yöneticilerinin de çokça karşı karşıya kaldıkları çatışmaları nasıl yönettikleri, çatışma çözme becerilerine sahip olup olmadıkları, hangi çatışma çözme stratejilerini kullandıkları eğitimsel ve örgütsel anlamda önem kazanmaktadır.  Okul yöneticilerinin çatışma çözme stratejilerine ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma nitel araştırma yöntemi içinde yer alan olgu bilim deseni ile gerçekleştirilmiş, çalışma gurubunu ise yüksek lisans mezunu 30 öğretmen oluşturmuştur. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan “ölçüt örnekleme” yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler katılımcılarla yapılan online görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlemesi içerik analizi tekniği ile yapılmıştır. Elde edilen verilere göre okul yöneticilerinin çatışma çözerken çoğunlukla köpekbalığı yöntemini kullandığı, bu yöntemleri baykuş, uzlaşma/tilki, kaplumbağa ve oyuncak ayı yöntemlerinin takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Çatışma yaratan etkenlerin yönetimi için okul iklimi ve kültürünün nasıl olması gerektiğine bakıldığında; ortak hedeflerin olduğu, etkili iletişime açık, uzlaşmacı, bireysel farklılıklara saygının, ödüllendirmenin, kararlara katılımın olduğu, yönlendirici, iş birliği içinde çalışılan, çözüm odaklı olma, paylaşımcı güven ve ortak değerler temelinde olması gerektiği sonuçları ortaya konulmuştur.Anahtar Kelimeler

Okul yöneticisi, örgütsel çatışma, çatışma çözme stratejileri


Reference