Özet


TEK AŞAMALI VE İKİ AŞAMALI OLARAK YAPILAN MÜZİK YETENEK SINAVLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Eğitim fakültelerinin güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik öğretmenliği anabilim dalları, günümüzde örgün lisans eğitimi kapsamındaki başlıca mesleki müzik eğitimi kurumlarındandır. Ülkemizin müzik öğretmeni ihtiyacı, ağırlıklı olarak bu lisans programından mezun olan öğretmenlerle karşılanmaktadır. Eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği programlarına her yıl özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmaktadır. Bu araştırma, tek aşamalı ve iki aşamalı olarak yapılan müzik özel yetenek sınavlarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu karşılaştırma, mezun olunan lise ve cinsiyet değişkenine göre yapılmıştır. Araştırmada ayrıca, son iki yılda yapılan tek aşamalı sınav da kendi içinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri, Karadeniz Bölgesinde yer alan bir üniversitenin 2012-2019 yılları arasında müzik yetenek sınavlarını kazanan 400 öğrencinin aldıkları puanlardan oluşmaktadır. Araştırmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan bir istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, iki ses işitme, ritim tekrarı, solfej ve çalma basamaklarında iki aşamalı sınav ortalaması daha yüksek çıkmıştır. 4 ses işitme, ritim tekrarı ve söyleme dışındaki tüm basamaklarda alan içi öğrencileri daha başarılıdır. Ezgi tekrarı, ritim tekrarı ve çalma basamakları dışındaki tüm basamaklarda da kadın öğrencilerin başarılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Aynı zamanda, 2019 yılında ezgi tekrarı dışında tüm basamaklarda düşüş olduğu görülmektedir. En fazla düşüş, solfej basamağında olmuştur. Alan dışı öğrencilerin 2018 yılında 7 iken 2019 yılında 28 olması özellikle alan bilgisi gerektiren basamaklardaki düşüş için beklenen bir sonuçtur. 2019 yılında öğrenciler ritim tekrarında sorulan sekiz ölçünün iki buçuk ölçüsünü tekrar edebilmiştir. Ezgi tekrarında, aynı şekilde sekiz ölçüden iki buçuk- üç ölçü arasında bir başarı göstermiştir. Dört ses işitmede verilen iki akordan birini verebilmişlerdir.Anahtar Kelimeler

Tek Aşamalı Özel Yetenek Sınavı, İki Aşamalı Özel Yetenek Sınavı, Müzik Eğitimi.


Reference