Özet


ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN DİNLEME KUSURLARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI

Bu çalışma öğretmenlerin Türkçe derslerinde öğrencilerde gözlemledikleri dinleme kusurlarına odaklanmaktadır. Öğretmenlerin öğretim sürecinde karşılaştıkları dinleme kusurlarının tespiti, bu kusurlarının sebeplerine ilişkin görüşleri ve bu kusurların giderilmesine yönelik gerçekleştirmiş oldukları uygulamalar ile önerileri araştırmada üzerinde durulan başlıca konulardır. Etkili dinleme sürecinin önündeki engeller olarak görülen dinleme kusurlarının sebep sonuç ilişkisi içerisinde incelenmesi araştırmanın temel amacı olarak belirlenmiş ve araştırmanın bulguları bu çerçevede değerlendirilmiştir. Çalışmanın modeli nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımının ruhuna uygun olarak bir çalışma grubu oluşturulmuştur. İlgili çalışma grubu Gaziantep ili merkez ilçelerinde görev yapmakta olan 15 Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin 7’si erkek 8’i kadındır. Öğretmenler 1 ile 25 yıl arasında farklı mesleki deneyime sahiptir. Araştırmanın verileri görüşme yoluyla toplanmıştır. Türkiye’de devam eden COVİD 19 salgınına bağlı olarak görüşmelerin bir kısmı online olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre konuşmacının sözünü kesme, dinlenen içeriğe odaklanamama ve dinleme sırasında gürültü yapma öğretmenlerin öğrencilerde en çok gözlemledikleri dinleme kusurları olarak belirlenmiştir. Motivasyon eksikliği, dinleme amacının belirlenememesi ve ilgisizlik öğrencilerde görülen dinleme kusurlarının sebepleri arasında öğretmenler tarafından en sık ifade edilen kavramlardır. Öğretmenlerin dinleme kusurlarının giderilmesi amacıyla öğrencileri dinleme sürecine dahil etme, dinleme sürecini ilgi çekici kılma ve dinleme sürecinde teknolojik araçlardan yararlanma bağlamında uygulamalar gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Dinleme, dinleme kusuru, öğretmen, uygulama, görüş


Reference