Özet


SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE MÜZE GEZİSİ: KAFKAS CEPHESİ HARP TARİHİ MÜZESİ ÖRNEĞİ

Sanat ve bilim eserlerinin sergilenmesiyle hem bir kültüre ait temel öğeleri hem de geçmişte yaşanılanları somut nesneler yardımıyla görme ve anlama imkânı sunan müzeler, sosyal bilgiler dersinde okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılabilecek mekânların başında gelir. Sosyal bilgiler dersinin özel amaçları arasında yer alan, öğrencilerin “Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri” amacını gerçekleştirmek için müzelerden yararlanılabilir. Bu doğrultuda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nin sosyal bilgiler dersi kapsamında sınıf dışı öğrenme ortamı olarak kullanılmasına yönelik görüşlerinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışma, 17 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada çalışmanın amacına uygun olarak durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan nitel verileri açıklayabilmek ve ilişkilere ulaşabilmek için analiz esnasında ortaya çıkan açıklayıcı, çıkarımsal kodlar kullanılmıştır. Çalışmada; Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nin, sosyal bilgiler öğretmen adaylarına ve çevreye katkı sağladığı ve okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması durumunda öğrencilere pek çok açıdan faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilgiler, müze, okul dışı öğrenme


Reference