Özet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN HARİTA OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN ALGILARI VE ÖĞRETİM UYGULAMALARI

Mekânsal mesafenin ve sınırların kalktığı günümüzde mekân ve konum bilgisi olarak haritalar önem kazanmıştır. Haritaları anlama, yorumlama, analiz etme ve tasarlayabilmek için harita okuryazarlığı becerisine sahip olmak gerekir. Harita okuryazarlığı bireylere küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gereken becerilerden biridir. Öğrencilerin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirecek ve bu becerileri öğretim uygulamalarında kullanacak kişiler olarak öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin harita okuryazarlığına ilişkin algılarını ve öğretim uygulamalarını tespit etmektir. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması olarak desenlenen araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya 16 sosyal bilgiler öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verileri betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın önemli sonuçları olarak öğretmenlerin harita okuryazarlığına yönelik algıları temel becerilerle sınırlıdır. Öğretmenlerin üst düzey harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yönelik öğretim uygulamaları yapmadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin harita okuryazarlığı geliştirmeye yönelik uygulamaları çoğunlukla geleneksel yöntemlerle sınırlıdır. Öğretmenlerin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yönelik aktif öğretim uygulamalarına ve sınıf dışı etkenliklere yer vermeleri gerekmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenler harita okuryazarlığı becerilerini kazandırmadaki sorunları ders kitapları yetersizliği, ders saatlerinin fazlalığı ve okulun fiziki şartlarının yetersizliğinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bu sorunların çözümüne yönelik sosyal bilgiler ders kitapları öğrencilerin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak şekilde hazırlanmalıdır. Okulların alt yapısı öğrencilerin harita okuryazarlığı becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenmelidir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin konu ile ilgili alan bilgilerinin yetersiz olduğunu ifade etmeleri araştırmada önemli bir sonuçtur.Anahtar Kelimeler

Harita okuryazarlığı, öğretim uygulamaları, sosyal bilgiler öğretmenleri


Reference