Özet


COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ALGILARI

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılan araştırmanın katılımcılarını 10 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Görüşme soruları araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, nitel veri analizleri tekniklerinden içerik analizi ve açık kodlama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin uzaktan eğitimi çok fazla benimsemedikleri ve zorunluluk olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca, iletişim eksikliği, sistemsel sıkıntılar, teknolojik yetersizlikler, bir dersin tüm hedeflerine ulaşamama ve öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin olmayışı uzaktan eğitimin önemli sınırlılıkları olarak belirlenmiştir. Bu sınırlılıklara rağmen öğrenciler uzaktan eğitimi rahatlık, ders materyallerine sürekli erişim, zaman tasarrufu ve kendi hızında öğrenme gibi açılarından avantajlı bulmaktadırlar. Uzaktan eğitimde değerlendirmenin ödev ve kısa sınavlarla birlikte, süreç değerlendirmeye yönelik olması gerektiği ifade edilmiştir.  Ayıca uzaktan eğitimin daha etkili olabilmesi için; öğreticinin mesleki bilgi ve becerileri noktasında kendini geliştirmesi, teknik problemlerin ortadan kaldırılması, yoğun etkileşim sağlayan uzaktan eğitim sistemlerin tasarlanması ve teknolojik araçlara erişimde öğrenciler arasında eşitliğin sağlanması noktalarında iyileştirme yapılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Sonuç olarak, uzaktan eğitimde etkileşime dayalı ders materyallerinin kullanılması, adil ve gerçekçi ölçme değerlendirme tekniklerinin kullanılması, iletişim ve etkileşime dayalı öğrenme yönetim sistemlerinin kullanılması önerilmiştir. Ayrıca çalışmanın sınırlılıkları ve gelecek araştırmalar için öneriler tartışılmıştır.  Anahtar Kelimeler

Uzaktan eğitim, covid-19, salgın, çevrimiçi eğitim.


Reference