Özet


TARİH ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEDE OKUL DIŞI TARİH EĞİTİMİ ÖRNEĞİ OLARAK “ANNE FRANK- GÜNÜMÜZ İÇİN BİR TARİH” SERGİSİ’NİN KULLANIMI

Geleceğin öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi eğitim fakültelerinin başlıca görevlerindendir. Türkiye’de eğitimin kalitesinin sağlanması ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri için sahip olması beklenen nitelikler çerçevesi Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile belirlenmiştir. Alan öğretmeni adaylarının mesleğe hazırlık aşamasında ise alana özgü yeterlikleri de edinmeleri gerekmektedir. Türkiye’de Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri’nin alan eğitimi bilgisi yeterlik alanında tarih dersini çevreyle ilişkilendirebilme yer almaktadır. Bu yeterliğin performans göstergelerinden birini “Sosyal etkinlikler yönetmeliği çerçevesinde eğitici geziler (kütüphaneler, arşivler, müzeler ve tarihi mekânlar vb. yerlere) düzenler.” oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, tarih öğretmeni adaylarına Tarih Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri’ndeki okul dışı öğrenme alanlarına eğitici geziler düzenlemeyle ilgili performans göstergesinin kazandırılmasıdır. Nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırmasına göre desenlenen bu araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’nda eğitim gören 72 tarih öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırma kapsamında öncelikle özel öğretim yöntemleri dersinde tarih öğretmeni adaylarına okul dışı tarih eğitimine yönelik eğitim verilmiştir. Sonrasında Anne Frank- Günümüz İçin Bir Tarih Sergisi ziyaret edilmiş ve tarih öğretmeni adaylarının bu tarih sergisini derslerinde nasıl kullanabileceklerine dair öğretim tasarımları ve görüşleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tarih öğretmeni adaylarının okul dışı tarih öğretimine yönelik yeterliklerini arttırmaya yönelik verilen eğitimin etkili olduğu ve bu bağlamda ziyaret ettikleri sergiyi tasarladıkları tarih derslerinde nitelikli şekilde kullanabildikleri görülmüştür. Ayrıca, sergi ziyareti yoluyla tarihsel empati, tarihsel analiz ve yorum, tarihsel kavrama gibi tarihsel düşünme becerilerinin ve farklılıklara saygı, insan hakları ve demokrasiye saygı, hoşgörü gibi değerlerin kazandırılabileceği araştırmanın sonuçları arasında yer almaktadır.



Anahtar Kelimeler

Tarih öğretmeni yeterlikleri, okul dışı tarih eğitimi, Anne Frank- Günümüz için Bir Tarih Sergisi, eylem araştırması


Reference