Özet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYON FAYDA DÜZEYLERİNİN VE COVİD-19 FOBİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Son yıllarda ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecinin insanlar üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı düşünülmektedir. Bu olumsuz etkiler içerisinde bireylerin, rekreasyon fayda düzeylerinin de etkilendiği söylenebilir. Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin rekreasyon fayda düzeylerinin ve covid-19 fobilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturuken, örneklem grubunu ise 274’ü kadın (x̄yaş=22,9±4,7), 264’ü erkek (x̄yaş=21,2±4,5), olmak üzere toplamda 538 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Rekreasyon Fayda Ölçeği (RFÖ) ve Koronavirüs-19 Fobisi Ölçeği (CP19-S) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistik yöntemleri, t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Post-Hoc analizlerinden Bonferroni Testi kullanılmıştır. Rekreasyon fayda ölçeğinin fiziksel fayda, psikolojik fayda ve sosyal fayda alt boyutları puanlarının cinsiyet ve covid-19 geçirme durumu değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği ancak rekreasyon fayda ölçeğinin psikolojik fayda alt boyutu puanlarının refah düzeyi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca rekreasyon fayda ölçeğinin fiziksel fayda, psikolojik fayda ve sosyal fayda alt boyutları puanlarının yakın çevrede covid-19 geçiren olma durumu değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Koronavirüs-19 fobisi ölçeğinin psikolojik alt boyutu puanlarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği ancak psikosomatik, sosyal ve ekonomik alt boyutları puanlarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca koronavirüs-19 fobisi ölçeğinin psikolojik, psikosomatik ve sosyal alt boyutları puanlarının covid-19 geçirme durumu değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği, yakın çevrede covid-19 geçiren olma durumu değişkenine göre psikolojik ve psikosomatik alt boyutları puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak Koronavirüs-19 fobisi ölçeğinin psikolojik, psikosomatik, sosyal ve ekonomik alt boyutları puanlarının refah düzeyi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca bu araştırmadaki bireylerin rekreasyonun faydası açısından en çok psikolojik olarak fayda elde ettiği, koronavirüs-19 fobisinden ise en fazla psikolojik olarak etkilendikleri söylenebilir.Anahtar Kelimeler

Covid-19, fobi, rekreasyon fayda


Reference