Özet


SEYİRCİ TABANLI SPOR TAKIMI İTİBARININ TARAFTAR ÖZDEŞLEŞMESİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı seyirci tabanlı spor takımı itibarının taraftar özdeşleşmesine etkisinin incelenmesidir. Çalışma grubu Siirt ilinde bulunan 198'i (%30,6) kadın, 450'si (%69,4) erkek toplam 648 katılımcıdan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Wonseok ve ark. tarafından (2015) geliştirilen Yavuz Eroğlu ve Eroğlu (2020) tarafından Türkçe’ye uyarlanan seyirci tabanlı spor takımı itibarı ölçeği ile Wann ve Branscombe (1993) tarafından geliştirilen Günay ve Tiryaki (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan spor taraftarı özdeşleşme ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler ile birlikte korelasyon analizi kullanılmıştır. Seyirci tabanlı spor takımı itibarı ile taraftar özdeşleşmesi arasındaki ilişki yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, tutulan takıma olan fanatiklik düzeyi, tutulan takım hakkında bilgi düzeyi, takım performansı, takım geleneği, sosyal sorumluluk, seyirci oryantasyonu, yönetim kalitesi, finansal performans, taraftar özdeşleşme, arasında korelasyon analizleri incelendiğinde aralarında pozitif korelasyon olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda, takım geleneğinin, sosyal sorumluluğun ve seyirci oryantasyonunun taraftar özdeşleşmesini arttırdığı belirlenmiştir. Fakat takım performansının, yönetim kalitesinin ve finansal performansın taraftar özdeşleşmesini etkilemediği saptanmıştır.Anahtar Kelimeler

Spor takımı, itibar, özdeşleşme, taraftar


Reference