Özet


TAŞRA EĞİTİM TEŞKILATINDA İNCELEME VE SORUŞTURMA: OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜYLE YAPILAN BİR DEĞERLENDİRME

Türkiye’de, okullardaki denetim süreci sonunda veya şikâyetlere bağlı olarak, eğitim personelinin mevzuata aykırı tutum, tavır ve eylemlerine ilişkin olarak yetkili birimlerce inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılabilmektedir.  MEB teşkilatı içerisindeki personele yönelik inceleme, soruşturma ve öninceleme işlemleri öncelikle maarif müfettişleri eliyle yürütülmektedir. Bakanlık bünyesinde görevli maarif müfettişleri bakan adına teftiş kurulu başkanlığınca görevlendirilerek, bakanlığa bağlı tüm birimlerde bu görevleri yerine getirebilmektedir. Bununla birlikte merkez teşkilatında görevli müfettiş sayısının yetersiz olması durumunda, taşra teşkilatındaki inceleme ve soruşturma işlemleri, mülki amirler tarafından okul müdürleri arasından görevlendirilen muhakkikler eliyle de yürütülebilmektedir. Okul müdürleri, kendi görev alanları dışında yer alan, özel bir eğitim süreci ve uzmanlık gerektiren bu görevleri yerine getirirken mevzuata ilişkin bilgi eksikliği, soruşturma yapılan kişilerin tanıdık olması, zaman yetersizliği gibi nedenlerden dolayı çeşitli sorunlar yaşamakta, bunun sonucu olarak asıl görev alanları içerisinde yer alan yönetim işlerini de aksatabilmektedirler. Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin inceleme ve soruşturma görevleri sırasında muhakkik olarak karşılaştıkları sorunları inceleyerek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunmaktır. Araştırma, nitel ve nicel verilerin birlikte toplanarak, bütünsel olarak değerlendirildiği karma araştırma yöntemlerinden eşzamanlı dönüşümsel tasarım çerçevesinde, Hatay ilinde görevli okul müdürlerinden oluşan 301 kişilik bir örneklem grubuyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda, okul müdürlerinin, hakkında inceleme ve soruşturma yürüttükleri kişilerin sosyal çevrelerindeki tanıdık kişiler olmalarından dolayı objektif karar vermede zorlandıkları ve bu durumdan sosyal ilişkilerinin zedelendiği; Inceleme ve soruşturma konularının hukuki boyutunu değerlendirmede zorlandıkları ve bu süreçlere ilişkin hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları; yöneticilik göreviyle birlikte muhakkiklik görevlerini yürütmede zorlandıkları; muhakkiklik görevlerinin iş yüklerini artırdığı ve diğer yönetim görevlerini aksattığı; okul müdürlerinin muhakkiklik görevlerinin, bu alanda uzman olan maarif müfettişi, hukukçular ve oluşturulacak komisyonlar eliyle yürütülmesini talep ettikleri yönünde sonuçlara ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler

Muhakkik, inceleme ve soruşturma, okul müdürleri


Reference