Özet


OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMUN YORDAYICISI OLARAK: MERAK VE KEŞFETME

Okuma, bireylerin zihinsel gelişimini etkileyen en önemli unsurlardandır. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına yönelim tutumları ile merak ve keşfetme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın katılımcıları Türkiye’de yedi farklı üniversitede öğrenim görmekte olan 243 öğretmen adayıdır. Araştırmanın veri toplama araçları Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği ile Merak ve Keşfetme Ölçeği-II’dir. Ayrıca, Personel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada kız katılımcıların okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının erkek katılımcılara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olumlu yönde farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların ailelerinin ekonomik ve eğitim düzeyi ile okuma alışkanlığına yönelik tutumları arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir. Kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumlar ile merak ve keşfetme, bireylerin sahip olduğu ev kütüphanesi ve boş zaman değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki bulunmuştur. Katılımcıların sahip oldukları ev kütüphanesi düzeyi arttıkça okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının da arttığı bulgulanmıştır. Yine katılımcıların sahip oldukları boş zaman düzeyi arttıkça okuma alışkanlığına ilişkin tutumları da artmaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının merak ve keşfetme düzeyinin kitap okuma alışkanlığını yaklaşık %28 oranında yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları merak ve keşfetme düzeylerinin öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumları arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak mevcut araştırmada merak ve keşfetme, bireylerin sahip olduğu boş zaman düzeyi, bireylerin sahip olduğu ev kütüphanelerinin düzeyi ve cinsiyet kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumlar üzerinde etkili olan değişkenler olarak tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Okuma alışkanlığına yönelik tutum, merak ve keşfetme, ev kitaplığı.


Reference