Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖZEL (ÜSTÜN) YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE BANT KARİKATÜRLERİYLE OLUŞTURULAN ARKASI YARIN YÖNTEMİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BAŞARIYA ETKİSİ VE ÖĞRENCİLERİN ARKASI YARINI TAMAMLAMA DURUMLARI

Özel yetenekli öğrencilerde bant karikatürleriyle oluşturulan arkası yarın yönteminin sosyal bilgiler dersinde başarıya etkisini ve öğrencilerin arkası yarını tamamlama durumlarını konu edinen bu çalışmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Özel (üstün) yetenekli öğrencilerden oluşan deney grubunda 13, normal gelişim gösteren öğrencilerden oluşan kontrol grubunda 32 öğrenci yer almıştır. Nitel boyutunda öğrencilerin arkası yarın yönteminde kullanılan olayları doğru tamamlama ve olayların örgüsünü anlama durumları içerik analizi ile belirlenmiştir. Araştırmanın veri kaynaklarını sosyal bilgiler başarı testi ve bant karikatürleri değerlendirme formu oluşturmuştur. Araştırma 5. sınıf sosyal bilgiler dersi “Kültür ve Miras” ünitesi temele alınarak yapılmıştır. Araştırmada nicel verilerin analizinde SPSS 22 istatistik programından faydalanılmış ve Shapiro-Wilk, Independent Samples t test, Mann-Whitney testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi uygulanmıştır. Nitel verilerin analizinde MAXQDA 12 programından yararlanılmıştır. Bant karikatürlerinde yarım bırakılan olayı tamamlayan öğrencilerin dokümanları tek tek transkript edilerek bilgisayar ortamına aktarılmış ve her bir kazanım için oluşturulan dokümanlar MAXQDA 12 programı yardımı ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonunda arkası yarın yönteminin bant karikatürleriyle kullanımının hem özel yetenekli öğrencilerin hem de normal gelişim gösteren öğrencilerin sosyal bilgiler dersi akademik başarılarını olumlu yönde artırdığı, bunun yanında bant karikatürleri ile oluşturulan arkası yarın yönteminin, öğrencilerin üstün yetenekli ya da normal gelişim gösteren olmasına göre sosyal bilgiler dersi akademik başarıları arasında anlamlı fark oluşturmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın nitel kısmında normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin bant karikatürleriyle oluşturulan örnek olayları doğru tamamlama ve olay örgüsünü anlama durumları karşılaştırıldığında özel yetenekli öğrencilerin hem olayı doğru tamamlamada hem de olay örgüsünü anlamada daha iyi durumda oldukları görülmüştür.Keywords

Özel (üstün) yetenekli öğrenciler, bant karikatürleri, arkası yarın, mizah, sosyal bilgiler dersi


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri