Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


EBEVEYNLERİN YAŞAM POZİSYONLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, ebeveynlerin yaşam pozisyonlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek ve elde edilen bulguları transaksiyonel analiz kuramı bağlamında tartışmaktır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline ve kesitsel tarama desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 0-18 yaş dilimi içerisinde çocuğu olan 212 ebeveyn oluşturmuştur. Çalışma grubu, basit tesadüfi yöntemle belirlenmiştir. Araştırmada uygun verilerin elde edilmesi için, araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik bilgi formu ve İsgor, Kaygusuz, Ozpolat, (2012) tarafından Türkçeye uyarlanmış Yaşam Pozisyonları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, normallik testi sonuçlarına göre, ikiden fazla grubun karşılaştırıldığı durumlarda Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), ortalamalar arasında anlamlı farklılığın bulunduğu durumlarda Tukey Testi, ikili gruplarda ise Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Sonuçta, ebeveynlerin “sen iyisin” yaşam pozisyonunun yaşlara göre anlamlı düzeyde farklılaştığı, ‘ben iyiyim” yaşam pozisyonunda lisans mezunları lehine anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca “ben iyi değilim” yaşam pozisyonda çalışan ebeveynler lehine anlamlı farklılıklar bulunurken, ebeveynlerin iş yaşamlarındaki memnuniyet durumlarına göre “ben iyiyim” ve “sen iyisin” yaşam pozisyonlarında yüksek düzeyde memnuniyet lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinden duydukları memnuniyet düzeylerine göre “ben iyiyim” yaşam pozisyonunda yüksek düzeyde memnuniyet lehine anlamlı farklılık olduğu, kendi ebeveynleriyle iletişimlerinden duydukları memnuniyet düzeylerine göre ise “ben iyiyim” yaşam pozisyonunda yüksek düzeyde memnuniyet lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir.Keywords

Transaksiyonel analiz kuramı, yaşam pozisyonları, ebeveyn etkileşimleri


Reference

Advanced Search


Announcements

    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri