Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


VELİLERİN ‘ÖĞRETMEN’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Öğretmen, öğrenci ve veliler eğitimin en temel öğelerini oluşturmaktadırlar. Bu öğeler arasındaki iletişimin sağlıklı ve güçlü olması eğitimin niteliğinin de artmasını sağlayacaktır. Etkili iletişim ise karşılıklı geliştirilecek olan olumlu duygularla daha da derinlik kazanacaktır. Kişilerin birbirine karşı hissettikleri bu duyguları ise en iyi tespit etme yöntemi, birbirine karşı olan algılarını metaforlar kullanarak ifade etmektir. Bu çalışmada da amaç, eğitimin önemli bir parçası olan velilerin, bir diğer önemli parçası olan öğretmenlere karşı duygularını ortaya çıkarmak için, metaforik algılarını tespit etmektir. Velilerin ‘öğretmen’ kavramına ilişkin olarak metaforik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılandırılmıştır. Velilerin öğretmene ilişkin olarak görüşlerinin derinlemesine incelenebilmesi için araştırmada durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması ile araştırmanın ayrıntılı inceleme olanağı bulunmuştur. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formlarında ‘’Öğretmen ………….. gibidir. Çünkü ………..’’ cümlesinde boş bırakılan yerlere uygun metaforlar üreterek, doldurmaları istenmiştir. Toplanan veriler Nvivo programı kullanılarak kod ve kategorilere ayrılmıştır. Kod ve kategorilerin, cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına göre dağılımları frekans ve yüzdeleri ile hesaplanarak yorumlanabilir tablolara dönüştürülmüştür. Velilerin ‘öğretmen’ kavramına ilişkin olarak oluşturdukları metaforların araştırıldığı bu çalışmanın sonucunda toplam 65 kod ve 5 kategori elde edilmiş ve bulgular neticesinde velilerin öğretmen kavramına karşı oluşturdukları metaforların genel olarak olumlu olduğu görülmüştür. Bu sonuç ile veliler için öğretmenlerin önemli ve değerli olmasının yanında, sağlıklı iletişim kanalının açık olduğu da ifade edilebilir.Keywords

Öğretmen, veli, metafor.


Reference

Advanced Search


Announcements

    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri