WHAT DO THE PARENTS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN EXPECT FROM MATHEMATICS
(İLKOKUL ÖĞRENCİ VELİSİ MATEMATİKTEN NE BEKLİYOR )

Author : Alper YORULMAZ  , Hümeyra UYSAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 719-762
    


Summary

The purpose of the current study is to determine the expectations of the parents who have children in the first grade of primary school from mathematics. The study employed the case study design, one of the qualitative research designs. The study group of the current research is comprised of 20 parents of first grade primary school students attending a private school in the city of Muğla in the 2019-2020 school year. The participating parents were asked seven open-ended questions prepared by the researchers and reviewed by the experts. In the analysis of the collected data, descriptive analysis was used. According to the findings of the current study, the parents’ expectations from math classes can be listed as follows: mathematics should be instructed in such a way as to make students love it, students should be able to use what they have learned in math classes in real life, the math teacher should endear mathematics to students, schools should have adequate tools and equipments necessary for effective teaching of math and should contribute to the creation of a learning environment making learning math fun. Moreover, the parents want their children to acquire problem solving skill and ability to conduct operations in their minds. They stated that they trust the teacher about the selection and use of educational and instructional materials in math classes and that the teacher should use appropriate materials. They also stated that mathematics is important to be successful in life and that the biggest problem in math teaching is students’ prejudiced opinions about the difficulty of mathematics as a school subject. They stated that this prejudice about mathematics can be handled by making mathematics teaching fun and using different methods that will attract the attention of students.Keywords

Mathematics course, expectation, primary school, parent, studentAbstract

Araştırmanın amacı, ilkokul birinci sınıfta öğrencisi olan velilerin matematik dersine yönelik beklentilerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan durum çalışması ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında Muğla’da yer alan özel bir okuldaki 20 ilkokul birinci sınıf öğrenci velisi oluşturmuştur. Çalışma grubunda bulunan birinci sınıf öğrenci velilerine, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uzman görüşleri alınan yedi açık uçlu soru yöneltilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analizden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre veliler; matematik dersini öğrencilerin sevmesini ve gerçek hayatta bu bilgileri kullanabilmesini, öğretmenden matematik dersini öğrenciye sevdirmesini, okuldan ise matematiğe yönelik gerekli araç gerece sahip olmasını ve matematiği sevdirecek öğrenme ortamının oluşmasına katkı sağlamasını beklemektedir. Ayrıca veliler öğrencinin problem çözme becerisini ve zihinden işlem yapabilme becerisini kazanmasını istemektedirler. Matematik dersinde eğitim öğretim materyali konusunda ise öğretmenine güvendiğini, onun uygun materyali seçeceğini ve konuya uygun materyal kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Veliler matematik dersinin gerçek hayatta da başarı getireceğini, matematik öğretimi ile ilgili en büyük sorunun matematiğin zor olduğuna karşı ön yargı olduğu dile getirmişlerdir. Matematik dersine ilişkin oluşan bu ön yargının matematik öğretiminin eğlenceli hale getirerek ve öğrencinin ilgisini çekecek farklı yöntemlerle çözülebileceğini ifade etmişlerdir.Keywords

Matematik dersi, beklenti, ilkokul, veli, öğrenci