IN-SERVICE TEACHERS’ RESISTANCE TO TECHNOLOGY: A QUALITATIVE META-SYNTHESIS BY ENTREQ STATEMENT (1998-2018)
(GÖREVDEKİ ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİYE OLAN DİRENCİ: ENTREQ PROTOKULÜ İLE BİR META-SENTEZ (1998-2018) )

Author : Cenk AKAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 924-944
    


Summary

While the discussions that technology will take over humanity and artificial intelligence will control our lives in the future, it is obvious that technology is with us in all areas of our lives today. It is seen that today's students in generation Z are integrated with technology. Therefore, it is an important professional feature that teachers are expected to use technology effectively in the educational process. The aim of this research is to interpret and discuss the findings of qualitative researches that have put forward teachers' opinions, resistances and suggestions about technology through a new qualitative sytematic research method in education called “meta-synthesis”. As a result of this meta-synthesis research; insufficient time, lack of access to computers-software, inadequate technical and administrative support, teacher beliefs and attitudes, the difficulty of adapting technology to instructional design were reached as the cause of resistance of the teachers. Availability of computers, organization of equipment for the access of everyone, providing tech-expert teachers, collaborative and risk-taking leadership, school leaders supporting innovation, a cohesive framework for facilitating professional development by school districts, empowerment of the teacher beliefs by the policymakers and school leaders were reached as the key concepts to eliminate the resistance.Keywords

In-service teachers, resistance behaviours, technology, meta-synthesisAbstract

Gelecekte teknolojinin insanlığı ve yapay zekanın da hayatımızı kontrol edeceğine dair tartışmalar sürüyor olsa da, günümüzde teknolojinin hayatımızın her alanında bizimle olduğu açıktır. Bugünün öğrencileri Z kuşağında olan öğrencilerdir ve hayatları büyük bir oranda teknoloji ile bütünleşmiştir. Bu nedenle, öğretmenlerin teknolojiyi eğitim sürecinde etkili bir şekilde kullanmaları beklenen önemli bir profesyonel özelliktir. Bu araştırmanın amacı, eğitimde yeni kullanım alanı bulan bir nitel bilimsel araştırma yöntemi olan meta-sentez ile öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik görüşlerini, direnç davranışlarının kaynaklarını ve direnci kırmaya yönelik önerilerini ortaya koyan nitel araştırmaların bulgularını yorumlamak, sentezlemek ve tartışmaktır. Bu meta-sentez araştırmasının sonucunda, öğretmenlerin direnç davranışlarının nedeni olarak; yetersiz zaman, donanım ve yazılıma erişim eksikliği, yetersiz teknik ve idari destek, öğretmen inanç ve tutumları, öğretmenlerin teknoloji kullanımlarına yönelik yeterli hizmet-içi faaliyetlerinin sunulamaması, teknolojinin öğretim tasarımına adapte olmasında yaşanan güçlükler anahtar kavramlar olarak ortaya çıkarılmıştır. Gerekli donanımın ve yazılımın öğretmenlerin erişimine ihtiyaç duydukları şekilde açılması, teknoloji uzmanı öğretmenlerin yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi, yeniliği destekleyen, işbirlikçi ve risk alabilen okul liderlerinin varlığı, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi, eğitim alanında politika yapıcıların öğretmenlerin teknolojiyi etkin kullanmaları konusunda inançlarını güçlendirmeleri direnç davranışlarının kırılmasında ulaşılan kavramlar olmuşlardır.Keywords

görevdeki öğretmenler, direnç davranışları, teknoloji, meta-sentez