Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE INVESTIGATION OF PRE-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS’ EXPERIMENTAL SELF-EFFICACY AND THEIR OPINIONS ON THE EXPERIMENTS: A MIXED METHOD STUDY
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEY ÖZ-YETERLİKLERİ VE DENEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Ali Derya Atik  , Yakup DOĞAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 789-844
    


Summary

This study aims to understand and explain how the pre-service elementary teachers manage the experimentation process. This study is important in terms of finding out why teachers do not prefer experimental methods and how these thoughts can be substituted with positive thoughts. This study employed the mixed-method design (combines quantitative and qualitative research techniques into a single study) based on grounded theory. The qualitative approach is dominant in the study in which the quantitative research series is grounded in the case study, which is a qualitative pattern. The number of participants varied at different stages of the research according to the variety of assessment tools used in the research. In the study data collection process is; determining the purpose of the research, implementation of the self-efficacy scale (pre-test/post-test), examination of experiment reports at the end of the first semester, determination of student opinions about the experimental studies at the end of the second semester, implementation of focus group interviews, and reporting the results. According to the findings, laboratory practices were effective in increasing participants' self-efficacy beliefs. It has been determined that pre-service teachers experienced difficulties in experiment knowledge, material knowledge, lack of theoretical knowledge and not doing experiments before, experiment planning, implementation, evaluation and reporting processes. The experimental reports revealed that pre-service teachers did not manage the application process well, did not observe carefully, attentively and regularly, could not use standard measurement tools and units, did not record the measurements regularly, and could not present their data in an appropriate and effective manner. Participants emphasised on learning by doing and experiencing definitions than other codes. The emphasis on learning by doing and experiencing is observed in the descriptions since scientific truth is reached through experimenting in the laboratory courses. The positive experiences that pre-service teachers will gain by conducting experiments on their own in the faculties of education will make the most important contribution to their self-efficacy beliefs. The fact that teachers who have high self-efficacy beliefs and experience in doing experiments perform experiments in science lessons will provide students with considerable acquisitions. Early science education is very important for students to acquire scientific process skills in the short term, to learn to think like a scientist, and to prefer to study science-related fields in the long term.Keywords

Experiment-related perceived self-efficacy, scientific process skills, pre-service teachers.Abstract

Araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının deney yapma sürecini nasıl yönettiklerini anlamak ve açıklamaktır. Bu çalışmada elde edilen bulgular ile öğretmenlerin neden deney yöntemini tercih etmedikleri ve bu düşüncelerinin nasıl değiştirilebileceği konusunda fikir vermesi bakımından önemlidir. Çalışmada gömülü karma araştırma modeli (nicel ve nitel araştırma tekniklerinin tek bir çalışmada birleştirildiği) kullanılmıştır. Nitel yaklaşımın baskın olduğu gömülü model olarak tasarlanan çalışmada, nicel araştırma dizisi nitel bir desen olan durum çalışmasının içine gömülmüştür. Araştırmada kullanılan ölçme araçlarının çeşitliliğine göre katılımcı sayısı araştırmanın farklı aşamalarında değişiklik göstermiştir. Araştırmanın veri toplama süreci; araştırmanın amacının belirlenmesi, öz-yeterlik ölçeğinin uygulanması (ön- test/son-test), birinci dönem sonu deney raporlarının incelenmesi, ikinci dönem sonu deneysel çalışmalar hakkında öğrenci görüşlerinin tespiti, odak grup görüşmelerinin yapılması ve sonuçların raporlaştırılması şeklinde tamamlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, laboratuvar uygulamaları katılımcıların deney öz-yeterliklerinin artmasında etkili olmuştur. Öğretmen adaylarının deney bilgisi, malzeme bilgisi, teorik bilgi eksikliği ve daha önce deney yapmama, deney planlama, uygulama, değerlendirme ve raporlama süreçlerinde zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının deney raporlarına göre uygulama sürecini iyi şekilde yönetemedikleri, özenli, dikkatli ve düzenli şekilde gözlem yapmadıkları, standart ölçme araçları ve birimlerini kullanamadıkları, ölçümleri düzenli şekilde kayıt altına almadıkları, verilerini uygun ve etkili şekilde sunamadıkları belirlenmiştir. Katılımcılar, diğer kodlara göre deney tanımlarında yaşayarak öğrenmeyi vurguladı. Ayrıca deneyler yapılırken bilimsel süreç becerileri kazandırılmaya çalışıldığından tanımlarda bilimsel süreç becerilerine de yer vermişlerdir. Öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinde bizzat deney yaparak geçirecekleri olumlu tecrübeler onların öz-yeterlik algıları üzerinde en önemli katkıya neden olacaktır. Deney yapma konusunda öz-yeterliği yüksek, bu konuda tecrübe sahibi öğretmenlerin fen derslerinde deney yapmaları öğrenciler üzerinde de çok önemli kazanımlara neden olacaktır. Öğrencilerin kısa vadede bilimsel süreç becerilerini kazanmasında, bilim insanı gibi düşünebilmeyi öğrenmesinde, uzunu vadede ise fen alanlarına yönelmesinde erken dönemde verilecek fen eğitimi oldukça önemlidir.Keywords

Deneye ilişkin öz-yeterlik, bilimsel süreç becerileri, öğretmen adayları.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri