INVESTIGATION OF SKILLS-BASED TEST ITEMS AND SAMPLE ITEMS IN THE ENTRANCE EXAMINATION FOR HIGH SCHOOLS FOR TURKISH LESSON
(TÜRKÇE DERSİ İÇİN BECERİ TEMELLİ TEST MADDELERİNİN VE ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI ÖRNEK MADDELERİNİN İNCELENMESİ )

Author : Asiye ŞENGÜL AVŞAR  , Fulya BARIŞ PEKMEZCİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 677-718
    


Summary

Measurement and Evaluation Centers (MECs) have been established in almost every province in the scope of the project called Monitoring, Researching and Improving Measurement and Evaluation Applications, which was initiated by the Ministry of National Education (MoNE). This study aims to determine whether the Turkish language skills-based test items and the sample items of the central exam for the secondary schools that will accept students with the exam, which were published by the MoNE and MECs were active in preparation for comply with the multiple choice items writing principles and to determine what the content distribution of the items is. In this research, in which the document review was used among the qualitative research methods, the documents were analyzed through the forms developed by the researchers. According to the results, the items of the MoNE can be said to be generally in accordance with the rules of item writing. However, it was observed that the items containing visual materials were not used effectively and the items the options of which consist of visual materials were open to discussion in terms of quality. It was also determined that the most number belongs to the items for reading comprehension while the least number belongs to the items containing verbal reasoning skills and options with visual materials in the tests. The comments on the findings of this research and the results reached in the research are thought to be beneficial for teachers working in MECs, multiple choice item writers and all other teachers.Keywords

Skills-based tests, central exam sample items, multiple choice item writing principlesAbstract

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme, Araştırma ve Geliştirme Projesi’yle hemen hemen her ilde Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri (ÖDM) kurulmuştur. Bu çalışmanın amacı, hazırlanma süreçlerinde ÖDM’lerin aktif olduğu ve MEB tarafından yayınlanan Türkçe beceri temelli test maddelerinin ve sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı örnek maddelerinin, ölçme ve değerlendirme açısından çoktan seçmeli madde yazım ilkelerine uygunluğunun ve maddelerin içerik dağılımının nasıl olduğunun belirlenmesidir. Nitel araştırma yöntem ve tekniklerinden doküman incelemesi yapılan bu araştırmada belgeler, araştırmacılar tarafından geliştirilen formlar aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre MEB maddelerinin genel olarak teknik anlamda madde yazma kurallarına uygun olduğu söylenebilir. Ancak özellikle görsel materyal, grafik, tablo içeren maddelerin etkili kullanılamadıkları ve seçenekleri görsel materyallerden oluşan maddelerin nitelik açısından tartışmaya açık oldukları görülmüştür. Bununla birlikte okuma yükü fazla olan seçeneklerin yer aldığı madde sayısının fazla olduğu, öncüllü maddelerde seçenek dağılımlarının geliştirilmesi ve öncüllerin güçlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Testlerde içerik dağılımlarına göre en fazla okuduğunu anlamaya yönelik maddelere yer verildiği, en az sözel akıl yürütme ve seçenekleri görsel materyal içeren maddelere yer verildiği belirlenmiştir. Yapılan bu araştırmadan elde edilen bulgular için yapılan yorumların ve araştırmada ulaşılan sonuçların; ÖDM’lerde görev yapan öğretmenlere, çoktan seçmeli madde yazarlarına ve diğer tüm öğretmenlere faydalı olabileceği düşünülmektedir.Keywords

Beceri temelli testler, merkezi sınav örnek maddeleri, çoktan seçmeli madde yazım ilkeleri.