PRE-SERVICE TEACHERS' METAPHORIC PERCEPTIONS REGARDING STEM EDUCATION
(ÖĞRETMEN ADAYLARININ FETEMM EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI )

Author : Semirhan Gökçe  , Arzu AYDOĞAN YENMEZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 1133-1161
    


Summary

STEM is a new approach that aims to provide students with the skills of interdisciplinary cooperation, open communication, critical thinking, production, creativity and solving problems by integrating knowledge and skills in the fields of science, technology, mathematics and engineering. For a qualified STEM Education, qualified teachers are needed first. It is effective for teachers, who are the practitioners of STEM Education, to acquire the knowledge and skills required by this approach while studying at the undergraduate level. Some concepts that are difficult to explain are explained by liking another concept through metaphors, and the use of elements used in daily life in simulation provides a new perspective on the facts. When considered in teacher education, metaphors are seen as a structure that enables teachers to make sense and shape their professional roles. In this sense, using metaphors as an important tool of perception is considered important to reveal the underlying teachers' roles in the classroom and their beliefs and assumptions about education. The purpose of this research is to determine the perceptions of pre-service teachers who receive STEM education on STEM education through metaphors. The participants of the research are 202 pre-service teachers studying in Computer and Instructional Technologies, Science, Elementary Mathematics and Turkish Language Teaching program. In this research, which aims to determine the pre-service teachers' perceptions about STEM education, the research design of phenomenology was used. The data obtained from pre-service teachers who were able to establish meaningful metaphors from the pre-service teachers participating in the research, or logically explain the reason for the metaphors they established were evaluated by the content analysis technique by two researchers. When the metaphors and relational contexts produced by the pre-service teachers were examined, it was determined that they had positive thoughts regarding STEM education, they perceived STEM education as a new interdisciplinary approach that will carry education forward, provide socialization and communication, and be undeniable. The results obtained with the research findings provide important elements in terms of the application steps and components of the future studies.Keywords

STEM, metaphor, pre-service teacher, teacher educationAbstract

FeTeMM, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına ait bilgi ve becerilerin bütünleştirilerek öğrencilere disiplinler arası işbirliği, iletişime açık olma, eleştirel düşünme, üretme, yaratıcılık ve problemleri çözme becerileri kazandırmayı amaçlayan yeni bir yaklaşımdır. Nitelikli bir FeTeMM Eğitimi için öncelikle nitelikli öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. FeTeMM Eğitimi’nin uygulayıcıları olan öğretmenlerin bu yaklaşımın gerektirdiği bilgi ve becerileri lisans düzeyinde eğitim alırken edinmeleri etkili bulunmaktadır. Metaforlar aracılığıyla açıklamakta zorluk çekilen bazı kavramlar başka bir kavrama benzetilerek açıklanmakta ve benzetimde günlük hayatta kullanılan unsurların kullanılması, olgulara yeni bakış açılarıyla bakılmasını sağlamaktadır. Metaforlar, öğretmen eğitiminde ele alındığında öğretmenlerin mesleki rollerini anlamlandırıp biçimlendirmelerini sağlayan bir yapı olarak görülmektedir. Bu anlamda önemli bir algı aracı olarak metaforların kullanılması, öğretmenlerin sınıfta sahip olduğu rollerinin ve eğitimle ilgili inanç ve varsayımlarının altında yatanları ortaya çıkarmak için önemli görülmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, FeTeMM eğitimi alan öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik ve Türkçe Öğretmenliği programında okuyan 202 öğretmen adayıdır. Öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimine ilişkin algılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından anlamlı metafor oluşturmaları ve oluşturduğu metaforun gerekçesini mantıklı şekilde açıklamaları istenmiştir. Elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının belirttiği metaforlar ve ilişkisel bağlamları incelendiğinde FeTeMM eğitimine ilişkin olumlu görüş bildirdikleri, FeTeMM eğitimini sosyalleşme ve iletişimi sağlayacak, eğitimi ileriye taşıyacak, önemli ve gerekliliği yadsınamaz disiplinler arası yeni bir yaklaşım olarak algıladıkları belirlenmiştir. Araştırma bulguları ile elde edilen sonuçların ileriki çalışmaların uygulama basamakları ve bileşenleri bakımından önemli ögeler sunmaktadır.Keywords

FeTeMM, metafor, öğretmen adayı, öğretmen eğitimi