THE RELATION BETWEEN THE EFFECTIVENESS OF INSTRUMENT TEACHER AND STUDENT MOTIVATION
(ÇALGI ÖĞRETMENİ ETKİLİLİĞİ VE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ )

Author : Serpil UMUZDAŞ  , Mihriban YAĞIZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 1162-1197
    


Summary

In this study, the relation of the effectiveness of the instrument teacher to student motivation is observed. In the study, the data obtained from the individual instrument student motivation scale of undergraduate students receiving instrument training and the scales obtained with the teacher effectiveness scales were processed and evaluated. The answers of the students on how they perceive their teachers in terms of effectiveness and their level of instrument motivation were obtained. Students of the department of music education in state colleges in the provinces of Tokat and Nigde in Turkey participated in the study. The study is in the quantitative, relational scanning model. As a result, despite a low level of overall motivation, students' motivation for success is relatively high. Students describe their teachers as effective. The personal and professional effectiveness of teachers is related to the motivation levels of students. Results of this study on student motivation and teacher effectiveness provides support in the context of instrument education with its findings similar to the literature. The present study, which finds the relationship between teacher effectiveness and student motivation in terms of working motivation in instrument education; showed that student's working motivation can change according to both personal and professional characteristics of the teacher. If the personal and professional characteristics of the teacher are perceived as effective by the student, the motivation level of the student increases. It is possible to say that whether the student will work on the instrument or how much he/she will work, may depend on the characteristics of the teacher. According to the findings of the present study, no significant relationship was found between the success motivation, unmotivation and the effectiveness of the teacher.Keywords

Instrument training, teacher effectiveness, student motivationAbstract

Bu çalışmada, çalgı öğretmeninin etkililiği ile öğrenci motivasyonunun ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada, çalgı eğitimi almakta olan lisans öğrencilerinden bireysel çalgı öğrenci motivasyon ölçeği ve öğretmen etkililiği ölçekleri ile elde edilen veriler işlenerek değerlendirilmiştir. Öğrencilerin, öğretmenini etkililik bakımından nasıl algıladığı ve kendi çalgı motivasyon düzeylerine ilişkin yanıtları alınmıştır. Çalışmaya Türkiye’nin Tokat ve Niğde illerinde bulunan devlet üniversitelerinin müzik öğretmenliği bölümü öğrencileri katılmıştır. Araştırma nicel ilişkisel tarama modelindedir. Sonuç olarak; genel motivasyon düzeyi düşük olmakla birlikte, boyutsal olarak öğrencilerin başarı motivasyonları nispeten yüksektir. Öğrenciler, öğretmenlerini etkili olarak nitelendirmektedir. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki bakımdan etkililiği öğrencilerin çalışma motivasyon düzeyleri ile ilişkilidir. Bu çalışmanın öğrenci motivasyonu ve öğretmen etkililiğine ilişkin sonuçları da literatüre benzer şekilde bulgularıyla, çalgı eğitimi bağlamında bir destek sunmaktadır. Çalgı eğitiminde öğretmen etkililiği ile öğrenci motivasyonu ilişkisini çalışma motivasyonu boyutuyla bulgulayan mevcut çalışma; öğrenci çalışma motivasyonunun, öğretmenin hem kişisel hem mesleki özelliklerine göre değişebileceğini göstermiştir. Öğretmenin kişisel ve mesleki özellikleri öğrenci tarafından etkili olarak algılanıyor ise öğrencinin çalışma motivasyonu düzeyi artış göstermektedir. Öğrencinin çalgıya çalışıp çalışmayacağının ya da ne kadar çalışacağının öğretmenin özelliklerine bağlı olarak değişebileceğini söylemek mümkündür. Mevcut çalışmanın bulgularına göre başarı motivasyonu ve motivasyonsuzluk boyutları ile öğretmen etkililiği arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.Keywords

Çalgı eğitimi, öğretmen etkililiği, öğrenci motivasyonu