A MODEL FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL SILENCE, STRESS, AND JOB INVOLVEMENT PERCEPTIONS OF TEACHERS
(ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK, STRES VE İŞE DUYULAN İLGİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK YAPISAL BİR MODEL )

Author : Muhammed ZİNCİRLİ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 281-318
    


Summary

Teachers have a significant role in educating the human power or resources needed by the society and thus their perceptions are important. This study aims at identifying the relationships between teachers’ organizational silence, stress, and job involvement perceptions. The study was designed in relational screening model. 396 teachers working in state schools took part in the study. Organizational Silence Scale, Stress Perception Scale and Job Involvement Scale were used for data collection. Descriptive statistics and Pearson moment product correlation coefficient was used to reveal the relationships between the variables. In addition, Structural Equation Model was used to determine the direct predictors of teachers’ organizational silence and stress perceptions on their job involvement perception. The bootstrapping through the Structural Equation Model was used in order to determine the indirect predictive power of teachers’ perception of organizational silence on their job involvement perception through their stress perception. The findings revealed that there were both significant negative and positive relationships between teachers’ organizational silence, stress, and job involvement perceptions. It was found that teachers’ organizational silence perception significantly predicted stress perception positively (β = .36; p <0.01) whereas it negatively and significantly predicted job involvement perception (β = -.03; p <0.01). Besides, Teachers’ stress perceptions predicted their job involvement perceptions negatively and significantly (β = -.25; p <0.01). In addition, it was indicated that teachers’ organizational perceptions had an indirect predictive effect on job involvement through stress perception. As a result, it was determined that the theoretical model and hypotheses as to the relationship between teachers’ organizational silence, stress and job involvement perceptions were statistically verified.Keywords

Organizational silence, stress, job involvementAbstract

Toplumun ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesinde önemli bir rolü olan öğretmenlerin algıları önem arz etmektedir. Bu çalışma, öğretmenlerin örgütsel sessizlik, stres ve işe duyulan ilgi algıları arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Resmi devlet okullarında görev yapan 396 öğretmen araştırmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Katılımcılardan veriler elde edilirken “Örgütsel sessizlik ölçeği”, “Stres Ölçeği” ve “İşe Duyulan İlgi Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinden betimleyici istatistikler ve değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel sessizlik algısı ile stres algılarının işe duyulan ilgi algısı üzerindeki doğrudan yordayıcılığını belirlemek için yapısal eşitlik modeli aracılığıyla analizler yapılmıştır. Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algısının stres algısı üzerinden öğretmenlerin işe duyulan ilgi algısını üzerindeki dolaylı yordayıcılık gücünü tespit etmek amacıyla da yapısal eşitlik modeli üzerinden bootstrapping yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler göstermiştir ki; öğretmenlerin örgütsel sessizlik, stres ve işe duyulan ilgi algıları arasında negatif veya pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının stres algısını pozitif yönde anlamlı bir biçimde yorduyorken (β= .36; p<0.01), işe duyulan ilgi algısını da negatif yönde ve anlamlı bir şekilde yordamaktadır (β= -.03; p<0.01). Öğretmenlerin stres algıları ise işe duyulan ilgi algılarını negatif yönde ve anlamlı bir şekilde yordamaktadır (β= -.25; p<0.01). Ayrıca öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının stres algısı üzerinden işe duyulan ilgi algısını dolaylı olarak yordayıcılık etkisine sahip olduğu da görülmüştür. Yapılan bu çalışmanın sonucunda öğretmenlerin örgütsel sessizlik, stres ve işe duyulan ilgi algıları arasındaki ilişkiye dair kurulan teorik modelin ve hipotezlerin istatistiksel olarak doğrulandığı tespit edilmiştir.Keywords

Örgütsel sessizlik, stres, işe duyulan ilgi, öğretmen