DETERMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS' AWARENESS ON GREEN CONSUMPTION CONCEPT
(YEŞİL TÜKETİM KAVRAMI KONUSUNDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ )

Author : Elif Omca Çobanoğlu  , Merve Altuntaş Kuğu, Berna Aydın  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 247-280
    


Summary

It is important to raise awareness of people about reducing environmental problems. With the training to be given within the family and in educational institutions, individuals who are sensitive to the environment, aware, and have an environmentally friendly consumption mentality can be raised. Therefore, it is expected that pre-service teachers, who will train future generations, to have an awareness on "green consumption" This study aims to determine the pre-service teachers' "green consumption" awareness. The data collection tool used in this study, in which survey model one of the quantitative research methods was employed, is the "Green Consumption Awareness Scale" developed by the researcher. The validity and reliability outcomes of the developed scale (KMO: 0.867) showed that it is quite reliable. The study sample consisted of 151 fourth-grade students attending the education faculty in the 2018-2019 academic year. The data were analyzed using the SPSS 16.0 software, t-test, and ANOVA tests were used in the analysis. According to the results, there is no significant difference between the pre-service teachers' green consumption awareness according to gender and taking a lesson related to the environment. A significant difference was found between their income level and departments and their green consumption awareness. This fact suggested that pre-service teachers may have awareness about green consumption because of the environmental concepts and environmental problems covered by the subjects they learn. Pre-service teachers' awareness on green consumption increases at the higher income level. Accordingly, course content that raises green consumption awareness of pre-service teachers, who will train future generations, should be created. Besides, regulations can be made for each individual to adopt green consumption.Keywords

Green consumption, green consumption awareness scale, awarenessAbstract

Çevre ile ilgili sorunların azaltılması konusunda insanların bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Aile içinde ve eğitim kurumlarında verilecek eğitimler ile çevreye duyarlı, bilinçli, çevre dostu tüketim anlayışına sahip bireyler yetiştirilebilir. Bu nedenle gelecek nesillere eğitim verecek olan öğretmen adaylarının “yeşil tüketim” konusunda farkındalık sahibi olmaları beklenmektedir. Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının “yeşil tüketim” kavramı konusundaki farkındalıklarının belirlenmesidir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Yeşil Tüketim Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Geliştirilen   ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik sonuçları değerlendirildiğinde (KMO: 0,867) oldukça güvenilir olduğu bulunmuştur. Çalışma grubunu 2018/2019 yılları arasında eğitim fakültesinde bulunan151 tane dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak, t-testi ve ANOVA testleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının cinsiyet ve çevre ile ilgili bir ders alma/almama durumlarına göre yeşil tüketim farkındalıkları arasında anlamlı bir fark bulunamazken; gelir seviyesi ve öğrenim gördükleri bölümler ile yeşil tüketim farkındalıkları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu durum öğretmen adaylarının öğrendikleri konuların içeriğinde, çevre ve çevresel sorunlara ait kavramların yer almasından dolayı yeşil tüketim konusunda da farkındalık sahibi olabileceğini düşündürmektedir. Gelir seviyesi yükseldikçe adayların yeşil tüketim ile ilgili farkındalıklarının da değiştiği görülmektedir. Gelecek nesillere eğitim verecek olan öğretmen adaylarının yeşil tüketim ile ilgili farkındalık sahibi olmalarını sağlayacak ders içerikleri oluşturulabilir. Bunun yanı sıra her bireyin yeşil tüketime yönelebilmesine yönelik düzenlemeler yapılabilir.Keywords

Yeşil tüketim, yeşil tüketim farkındalık ölçeği, farkındalık