THEMATIC CONTENT ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON LITERACY
(İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK İÇERİK ANALİZİ )

Author : SEHER ÇETİNKAYA  , SÜLEYMAN SULAK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 1218-1284
    


Summary

Many scientific studies have been conducted in reading and writing, which have great impacts on the lives of individuals. The findings of such studies affect the subjects, approaches and trends of further studies to be carried out in this field. Examining the research in the literature on literacy instruction which shapes the education life of individuals, with a holistic approach to determine their contribution to the field will guide further studies. Investigation of postgraduate theses that are conducted as in-depth academic studies is significant to uphold the quality of on literacy instruction and shed light on future research. Examining postgraduate theses in which in-depth academic studies are carried out is important in terms of increasing the quality of primary literacy teaching and shedding light on future research. This research aims to investigate postgraduate theses on literacy between 2010-2020 in Turkey through thematic content analysis. To this end, a total of 104 postgraduate theses accessed from the database of the Higher Education Council (YÖK) were analyzed through the thematic content analysis method. Postgraduate theses were investigated by the parameters of the distribution of thesis types by years, aim, study group, methodology, data collection tool, data analysis method, conclusion, and recommendations. The remarkable results of the research; The number of postgraduate theses at doctorate level is low, the number of theses in which student, parent and teacher working groups are carried out together, and the mixed method is less preferred in theses. When the results about the purposes for which the graduate theses are written are examined, the results of the theses are examined in terms of students' literacy skills/school adaptation/school maturity, factors affecting literacy skills, the effectiveness of various teaching methods/activities in primary literacy teaching, the curriculum, the problems experienced in primary literacy teaching, textbooks/ eight categories were reached, including CD/educational software, examination of teacher/pre-service teachers' competencies/attitudes/concerns and other subjects. It has been determined that there is no thesis that examines measurement and evaluation in depth in literacy teaching. The remarkable findings regarding the results of the graduate theses are; It can be summarized as the students' reading-writing skills are at a sufficient sufficient level, the students' vocabulary is sufficient and the students show signs of anxiety in literacy teaching, and the problems experienced in literacy teaching are mostly caused by the mother tongue problem/the inadequacy of Turkish and the deficiencies of the curriculum.Keywords

Literacy, Literacy instruction, Postgraduate theses, Thematic content analysisAbstract

Bireylerin yaşamını büyük ölçüde etkileyen okuma ve yazma alanında birçok bilimsel çalışma yapılmakta, elde edilen sonuçlar bu alanda yürütülecek diğer çalışmaların konu, yaklaşım ve eğilimlerini etkilemektedir. Bireylerin eğitim hayatını şekillendiren ilkokuma yazma öğretimi üzerine yapılmış araştırmaların da bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesi hem ilkokuma yazma alanındaki gelişimlerin belirlenmesi hem de bundan sonra yapılacak çalışmalara rehberlik etmesi açısından önemlidir. Akademik anlamda derinlemesine çalışmaların gerçekleştirildiği lisansüstü tezlerin incelenmesi, ilkokuma yazma öğretiminin niteliğinin artırılması ve gelecekteki araştırmalara ışık tutması bakımından önemli bulunmaktadır. Bu düşünceden hareketle araştırmada, Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında ilkokuma ve yazma alanında yapılan lisansüstü tezlerin, tematik içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) veri tabanından ulaşılan toplam 104 lisansüstü tez çalışması, tematik içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Lisansüstü tezler; yıllara göre tez dağılımı türü, amaç, çalışma grubu, yöntem, veri toplama aracı, veri analiz yöntemi, sonuç ve öneri parametreleri dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırmada dikkat çeken sonuçlar; doktora düzeyinde lisansüstü tezlerin sayısının az olduğu, öğrenci, veli ve öğretmen çalışma grubunun bir arada yürütüldüğü tezlerin sayısının az olduğu, tezlerde karma yöntemin daha az tercih edildiğidir. Lisansüstü tezlerin hangi amaçlarla yazıldığına ilişkin sonuçlar incelendiğinde tezlerin öğrencilerin okuma yazma beceresi/okula uyum/okul olgunluğunun, okuma-yazma becerilerine etki eden faktörlerin, ilkokuma yazma öğretiminde çeşitli öğretim yöntem/etkinliklerin etkililiğin, öğretim programının, ilkokuma yazma öğretiminde yaşanan sorunların, ders kitapları/CD/eğitim yazılımlarının, öğretmen/öğretmen adayları yeterlik/tutum/kaygılarının incelenmesi ve diğer konular olmak üzere sekiz kategoriye ulaşılmıştır. İlkokuma yazma öğretiminde ölçme ve değerlendirme konusunu derinlemesine inceleyen bir tezin bulunmadığı tespit edilmiştir. Lisansüstü tezlerin sonuçlarına ilişkin dikkat çeken bulgular ise; öğrencilerin okuma-yazma becerilerinin yeterli düzeyde olduğu, öğrencilerin kelime dağarcıklarının yeterli olduğu ve öğrencilerin okuma yazma öğretiminde kaygı belirtileri gösterdiği ve ilkokuma yazma öğretiminde yaşanan sorunların daha çok anadil sorunu/Türkçenin yetersizliği, öğretim programının eksikliklerinden kaynaklandığı şeklinde özetlenebilir.Keywords

İlkokuma yazma, İlkokuma yazma öğretimi, Lisansüstü tezler, Tematik içerik analizi