THE ADMINISTRATIVE INVESTIGATIONS IN LOCAL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: AN EVALUATION THROUGH THE LENS OF SCHOOL MANAGERS
(TAŞRA EĞİTİM TEŞKILATINDA İNCELEME VE SORUŞTURMA: OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜYLE YAPILAN BİR DEĞERLENDİRME )

Author : AHMET BOZAK  , Bahri KARABULUT  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 771-830
    


Summary

The procedures of the administrative investigation tasks in Turkey are initiated by the authorized units regarding the attitudes or actions of education personnel against the legislation due to the results of the inspection process in schools or depending on the complaints about these issues. Such tasks within the Turkish educational organizations are primarily carried out by the general education inspectors at ministerial level. However, in case the number of ministerial educational inspectors is insufficient, these tasks in the district and provincial educational organizations can be carried out by the school managers as well. The school managers while fulfilling these tasks are to cope with various problems due to lack of knowledge of legislation, having familiarity and collegiality with the persons under investigation, lack of time, thus they may hinder their main managerial duties at school. The current study aims to examine the problems of school managers while fulfilling these administrative investigation tasks, and to offer solutions for these problems. The research was carried out within the framework of simultaneous transformational mixed research design in which qualitative and quantitative data are simultaneously collected and holistically evaluated. The research was carried out with a sample group of 301 school managers in the province of Hatay / Turkey. The research results reveal that having familiarity and collegiality with investigated persons damage the social relations of school managers and disorder organizational peace; they have difficulty in making objective decision-making and evaluating the legal dimension of administrative investigation issues, therefore, they need in-service training; the administrative investigation tasks increase their workload and hinder other management tasks at school; the school managers demand that the administrative investigation tasks should be carried out by education experts in this field like inspectors, lawyers, and commissions, other than school managers.Keywords

Investigator, administrative investigation tasks, school managersAbstract

Türkiye’de, okullardaki denetim süreci sonunda veya şikâyetlere bağlı olarak, eğitim personelinin mevzuata aykırı tutum, tavır ve eylemlerine ilişkin olarak yetkili birimlerce inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılabilmektedir.  MEB teşkilatı içerisindeki personele yönelik inceleme, soruşturma ve öninceleme işlemleri öncelikle maarif müfettişleri eliyle yürütülmektedir. Bakanlık bünyesinde görevli maarif müfettişleri bakan adına teftiş kurulu başkanlığınca görevlendirilerek, bakanlığa bağlı tüm birimlerde bu görevleri yerine getirebilmektedir. Bununla birlikte merkez teşkilatında görevli müfettiş sayısının yetersiz olması durumunda, taşra teşkilatındaki inceleme ve soruşturma işlemleri, mülki amirler tarafından okul müdürleri arasından görevlendirilen muhakkikler eliyle de yürütülebilmektedir. Okul müdürleri, kendi görev alanları dışında yer alan, özel bir eğitim süreci ve uzmanlık gerektiren bu görevleri yerine getirirken mevzuata ilişkin bilgi eksikliği, soruşturma yapılan kişilerin tanıdık olması, zaman yetersizliği gibi nedenlerden dolayı çeşitli sorunlar yaşamakta, bunun sonucu olarak asıl görev alanları içerisinde yer alan yönetim işlerini de aksatabilmektedirler. Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin inceleme ve soruşturma görevleri sırasında muhakkik olarak karşılaştıkları sorunları inceleyerek, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunmaktır. Araştırma, nitel ve nicel verilerin birlikte toplanarak, bütünsel olarak değerlendirildiği karma araştırma yöntemlerinden eşzamanlı dönüşümsel tasarım çerçevesinde, Hatay ilinde görevli okul müdürlerinden oluşan 301 kişilik bir örneklem grubuyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda, okul müdürlerinin, hakkında inceleme ve soruşturma yürüttükleri kişilerin sosyal çevrelerindeki tanıdık kişiler olmalarından dolayı objektif karar vermede zorlandıkları ve bu durumdan sosyal ilişkilerinin zedelendiği; Inceleme ve soruşturma konularının hukuki boyutunu değerlendirmede zorlandıkları ve bu süreçlere ilişkin hizmet içi eğitime ihtiyaç duydukları; yöneticilik göreviyle birlikte muhakkiklik görevlerini yürütmede zorlandıkları; muhakkiklik görevlerinin iş yüklerini artırdığı ve diğer yönetim görevlerini aksattığı; okul müdürlerinin muhakkiklik görevlerinin, bu alanda uzman olan maarif müfettişi, hukukçular ve oluşturulacak komisyonlar eliyle yürütülmesini talep ettikleri yönünde sonuçlara ulaşılmıştır.Keywords

Muhakkik, inceleme ve soruşturma, okul müdürleri