THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS’ TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP FEATURES AND TEACHERS’ SCHOOL COMMITMENT
(OKUL YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN OKULA BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ )

Author : FATİH GÜN  , ÖMÜR ÇOBAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 977-1009
    


Summary

The aim of this study is to determine the relationship between the school principals’ transformational leadership behaviors and the school commitment of teachers according to the perceptions of teachers working at primary, secondary and high schools. The research is conducted in relational survey model as a descriptive study. The population of the research is 3115 and the researcher used the stratified sampling method to specify the sample of the study according to school type. The sample of the study is 342 teachers and researcher gathered data from 356 teachers. In this study, the researcher used the Transformational Leadership Scale (TLS) and the Organizational Commitment Scale (OCS). The data distribution was normal so the researcher analyzed the significant difference between the variables and teachers’ gender and educational status via independent sample t-test analysis and teachers’ age, seniority, type of school and tenure at the current institution via One-Way ANOVA. Researcher also used correlation analysis to determine the relationship between the school principals’ transformational leadership behaviors and school commitment of teachers. Additionally, regression analysis was used to determine whether school administrators’ transformational leadership behavior was a predictor of teachers’ school commitment. According to the results, male teachers’ level of school commitment was higher.  Additionally, transformational leadership behaviors perceptions and school commitment of older teachers were higher and there were no significant differences in terms of education status, institution type and tenure at the current school. Moreover, there is a high level of and positive significant relationship between transformational leadership characteristics and school commitment. Finally, it was seen that transformational leadership characteristics predicted 63% of school commitment. According to the findings, it is important for school principals to show transformational leadership characteristics in order to increase teachers’ school commitment. Policy makers should also consider transformational leadership characteristics while assigning school administrators. Keywords

Leadership, transformational leadership, school commitment, school administrators, teachers.Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde görev yapan öğretmenlerin algılarına göre, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile öğretmenlerin okula bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma evrenini, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Karaman ilinde görev yapan 3115 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için .95 güvenirlik ve .05 sapma değerine göre kurum türü bazında tabakalı örneklem yönetimi kullanılarak, 342 öğretmen çalışma örneklemi olarak belirlenmiştir ve veri toplama sürecinde 356 öğretmene ulaşılmıştır. Bu çalışmada, Dönüşümcü Liderlik Ölçeği (DLÖ) ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ÖBÖ) kullanılmıştır. Verilerin normal dağıldığı varsayımından sonra cinsiyet ve eğitim durumu değişkenlerinin, öğretmenlerin dönüşümcü liderlik özellikleri algılarında ve örgütsel bağlılıklarında anlamlı farklılıklara sebep olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Yine yaş, mesleki kıdem, okul türü ve mevcut kurumdaki görev süresi değişkenlerine göre anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizinden (One-way ANOVA) yararlanılmıştır. Daha sonra dönüşümcü liderlik özellikleri ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki düzeylerini belirlemek amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi yapılmıştır. Son olarak, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerinin, öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını belirlemeye yönelik, basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, erkek öğretmenlerin okula bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Yaş değişkeninde gerçekleşen anlamlı farklılıklar incelendiğinde ise, ileri yaştaki öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının ve dönüşümcü liderlik algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Eğitim durumu, kurum türü ve mevcut okuldaki görev süresinin ise anlamlı farklılıklara sebep olmadığı görülmüştür. Bunun yanında dönüşümcü liderlik özellikleri ve örgütsel bağlılık arasında yüksek düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Son olarak, dönüşümcü liderlik özelliklerinin örgütsel bağlılığın %63’ünü yordadığı görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre, okul yöneticilerinin okuldaki başarıyı artırmak adına dönüşümcü liderlik özellikleri göstermeleri önem taşımaktadır. Bunun yanında politika yapıcıların okul yöneticilerini belirlerken dönüşümcü liderlik özelliklerini göz önünde bulundurmaları, öğretmenlerin okula bağlılığına olumlu katkı sunması açısından önemlidir.Keywords

Liderlik, dönüşümcü liderlik, okula bağlılık, okul yöneticileri, öğretmenler