Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALYSIS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' METAPHORICAL PERCEPTIONS OF MATH TEXTBOOKS
(SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERS KİTAPLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ ANALİZİ )

Author : Ramazan DİVRİK  , Pusat PİLTEN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 10
Page : 435-457
    


Summary

In the process of education, different tools are used to reach the educational objectives. These tools provide students' interest and participation in the course, while providing different learning experiences that contribute to the realization of permanent learning. One of the materials commonly used in educational activities is textbooks. Textbooks are the most widely used materials for teachers and students as primary sources. In this context, the purpose of this research is to reveal primary school teachers’ perceptions about the concept of math textbooks by means of metaphors. The working group of this research, executed with phenomenology method, consists of 120 primary school teachers working at the public schools of İscehisar in 2015-2016 school year. Research data was collected by completing the following form: “Math textbooks is like …………… Because …………….” According to research evidences, primary school teachers produced 90 metaphors and these metaphors were grouped under 9 categories. Stated metaphors were grouped under these 9 categories; complex-incomprehensive, deficient-insufficient, failure to meet expectations, valuable-rich, enjoyable-delighting, important-necessary, boring-monotonous, tiring-challenging, guide-directive. The most frequently repeated metaphors revealed by primary school teachers were arranged as; labyrinth, puzzle, hollow box, empty set, chaos, key, soup, life, story, nightmare, winless bird, deadwood, toy block, ladder, ocean, game, salad, creeper, loaded truck. In consequence of the research, it has been determined that 68.33% of primary school teachers had negative perceptions and 31.67% of them had positive perceptions related to math textbooks. According to this result, the majority of primary school teachers find the expressions in math textbooks complex, boring and tiring. It was also stated that there are not enough examples, activities and problems in the textbooks. Nevertheless, some teachers stated that math textbooks, which are the main source of information in conducting the lessons systematically, are important guiding materials.Keywords

Primary school teacher, math textbooks, metaphor, perception.Abstract

Eğitim-öğretim sürecinde eğitsel amaçlara ulaşabilmek için farklı araç-gereçler kullanılmaktadır. Bu araç-gereçler öğrencilerin derse karşı ilgisini ve katılımını sağlarken, farklı öğrenme deneyimleri sunarak kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sunmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılan materyallerden birisi de ders kitaplarıdır. Ders kitapları öğretmen ve öğrenciler için birincil kaynak konumunda en fazla kullanılan materyallerdir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin matematik ders kitapları kavramına yönelik algılarını metaforlar yoluyla ortaya koymaktır. Olgu bilim deseninde gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesinde devlet okullarında çalışmakta olan 120 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri içeriği ‘‘Matematik ders kitapları ……….…… gibidir. Çünkü………………’’ şeklinde olan formun doldurulmasıyla elde edilmiştir. Çalışma bulgularına göre sınıf öğretmenleri toplam 90 adet geçerli metafor üretmiş ve bu metaforlar 9 kategori altında toplanmıştır. İfade edilen metaforlar karmaşık-anlaşılmaz, eksik-yetersiz, beklentiyi karşılayamama, değerli-zengin, eğlenceli-keyif verici, önemli-gerekli, sıkıcı-monoton, yorucu-uğraştırıcı, rehber-yol gösterici kategorileri altında toplanmıştır. Sınıf öğretmenleri tarafından ortaya konulan metaforlardan en fazla tekrar edilenler; labirent, bulmaca, boş kutu, boş küme, karmaşa, anahtar, çorba, hayat, hikaye, kabus, kanatsız kuş, kuru ağaç, lego, merdiven, okyanus, oyun, salata, sarmaşık, yüklü bir kamyon şeklinde sıralanmıştır. Araştırma sonucunda, matematik ders kitaplarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin %68.33’ünün olumsuz, %31.67’sinin olumlu algıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu matematik ders kitaplarında yer alan konu anlatımlarını karmaşık, sıkıcı ve yorucu bulmaktadır. Ayrıca ders kitaplarında yeterli sayıda örnek, etkinlik ve sorunun da yer almadığı ifade edilmiştir. Buna rağmen bir kısım öğretmen ise, derslerin sistemli bir şekilde yürütülmesinde temel bilgi kaynağı olan matematik ders kitaplarının yol gösterici önemli bir materyal olduğunu ifade etmiştir.Keywords

Sınıf öğretmeni, matematik ders kitapları, metafor, algı.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri