Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF CLIFFHANGERS TECHNIQUE DESIGNED WITH BAND CARICATURES ON GIFTED STUDENTS IN SOCIAL STUDIES LESSON AND THEIR COMPLETION STATE
(ÖZEL (ÜSTÜN) YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE BANT KARİKATÜRLERİYLE OLUŞTURULAN ARKASI YARIN YÖNTEMİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE BAŞARIYA ETKİSİ VE ÖĞRENCİLERİN ARKASI YARINI TAMAMLAMA DURUMLARI )

Author : Uğur BAŞARMAK  , Betül AKYÜREK TAY  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 10
Page : 476-496
    


Summary

This research intends to study the effects of cliffhanger technique designed with band caricatures on gifted students in social studies lesson and it uses both qualitative and quantitative research techniques. Pretest and posttest control group design was used in the quantitative part of the research. The experimental group involved 13 gifted students and the control group involved 32 students who have normal developmental characteristics. In the qualitative part, the students’ ability to complete the cliffhanger events correctly and to understand the plot of events are scrutinized in detail with content analysis. The data resource of the research consists of social studies achievement test and band caricatures evaluation form. The research is carried out on the basis of “Culture and Heritage” unit of social studies lesson for 5th grades. The quantitative data were analyzed on SPSS 22 statistical program and assessed with Shapiro-Wilk, Independent Samples t test, Mann-Whitney test and Wilcoxon Signed-Rank Test. The qualitative data were analyzed on MAXQDA 12 program. Each document of the students who completed the incomplete events in band caricatures was transcripted and computerized, and then the documents for each achievement was analyzed with MAXQDA 12 in accordance with the content analysis. The research revealed that the use of cliffhanger technique with band caricatures positively increased the academical achievements of both gifted students and students with normal development. However, the cliffhanger technique designed with band caricatures did not cause a significant increase in the academical achievements of the gifted students nor the students with normal development. When the students with normal development and gifted students were compared with regards to completing the example events correctly which were designed with band caricatures and understanding the plot, it was seen that the gifted students were better at both completing the events correctly and understanding the plot.Keywords

Gifted students, band caricatures, cliffhanger, humor, social studies lessonAbstract

Özel yetenekli öğrencilerde bant karikatürleriyle oluşturulan arkası yarın yönteminin sosyal bilgiler dersinde başarıya etkisini ve öğrencilerin arkası yarını tamamlama durumlarını konu edinen bu çalışmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Özel (üstün) yetenekli öğrencilerden oluşan deney grubunda 13, normal gelişim gösteren öğrencilerden oluşan kontrol grubunda 32 öğrenci yer almıştır. Nitel boyutunda öğrencilerin arkası yarın yönteminde kullanılan olayları doğru tamamlama ve olayların örgüsünü anlama durumları içerik analizi ile belirlenmiştir. Araştırmanın veri kaynaklarını sosyal bilgiler başarı testi ve bant karikatürleri değerlendirme formu oluşturmuştur. Araştırma 5. sınıf sosyal bilgiler dersi “Kültür ve Miras” ünitesi temele alınarak yapılmıştır. Araştırmada nicel verilerin analizinde SPSS 22 istatistik programından faydalanılmış ve Shapiro-Wilk, Independent Samples t test, Mann-Whitney testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi uygulanmıştır. Nitel verilerin analizinde MAXQDA 12 programından yararlanılmıştır. Bant karikatürlerinde yarım bırakılan olayı tamamlayan öğrencilerin dokümanları tek tek transkript edilerek bilgisayar ortamına aktarılmış ve her bir kazanım için oluşturulan dokümanlar MAXQDA 12 programı yardımı ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonunda arkası yarın yönteminin bant karikatürleriyle kullanımının hem özel yetenekli öğrencilerin hem de normal gelişim gösteren öğrencilerin sosyal bilgiler dersi akademik başarılarını olumlu yönde artırdığı, bunun yanında bant karikatürleri ile oluşturulan arkası yarın yönteminin, öğrencilerin üstün yetenekli ya da normal gelişim gösteren olmasına göre sosyal bilgiler dersi akademik başarıları arasında anlamlı fark oluşturmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın nitel kısmında normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin bant karikatürleriyle oluşturulan örnek olayları doğru tamamlama ve olay örgüsünü anlama durumları karşılaştırıldığında özel yetenekli öğrencilerin hem olayı doğru tamamlamada hem de olay örgüsünü anlamada daha iyi durumda oldukları görülmüştür.Keywords

Özel (üstün) yetenekli öğrenciler, bant karikatürleri, arkası yarın, mizah, sosyal bilgiler dersi

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri