Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF LIFE POSITIONS OF PARENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
(EBEVEYNLERİN YAŞAM POZİSYONLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ )

Author : Hülya TERCAN  , Haktan DEMİRCİOĞLU, Gül SERİN, Raziye YÜKSEL, Sümeyra GÖKBAYRAK, Gülşah GÜREVİN, Öykü ÖKTEN, Zeynep İPEK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 8
Page : 65-77
    


Summary

The aim of this study is to examine the life positions of parents in terms of various variables and to discuss the findings in the context of transactional analysis. The research is designed according to the scanning model and cross-sectional survey design. The study group included 212 parents formed who have children aged 0-18 years. The study group was determined by simple random method. The demographic information form developed by the researchers and the Life Positions Scale adapted to Turkish by Isgor, Kaygusuz, Ozpolat (2012) were used to obtain the appropriate data. (ANOVA) in cases where more than two groups are compared according to normality test results, Tukey test where there is a significant difference between means Mann-Whitney-U test was used in the two groups. As a result, it was found that there are significant differences in favor of undergraduate graduates in the a I'm OK life position, where the life position of the parents is you’re OK differed significantly by age. In addition, I'm not OK life position, there are meaningful differences in favor of parents who work in life positions, while parents are known to have meaningful differences in terms of satisfaction in their work life, in favor of high level of satisfaction in life positions I'm OK and you're OK. According to the satisfaction level of the parents' communication with their children, I'm OK in the life position revealed a significant difference in favor of high level of satisfaction. According to the satisfaction level of the parents' communication with their parents, it is determined that there is a meaningful difference in favor of high level of satisfaction in I’m OK life position.Keywords

Transactional analysis theory, life positions, parent interactionsAbstract

Bu araştırmanın amacı, ebeveynlerin yaşam pozisyonlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek ve elde edilen bulguları transaksiyonel analiz kuramı bağlamında tartışmaktır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline ve kesitsel tarama desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 0-18 yaş dilimi içerisinde çocuğu olan 212 ebeveyn oluşturmuştur. Çalışma grubu, basit tesadüfi yöntemle belirlenmiştir. Araştırmada uygun verilerin elde edilmesi için, araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik bilgi formu ve İsgor, Kaygusuz, Ozpolat, (2012) tarafından Türkçeye uyarlanmış Yaşam Pozisyonları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, normallik testi sonuçlarına göre, ikiden fazla grubun karşılaştırıldığı durumlarda Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), ortalamalar arasında anlamlı farklılığın bulunduğu durumlarda Tukey Testi, ikili gruplarda ise Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Sonuçta, ebeveynlerin “sen iyisin” yaşam pozisyonunun yaşlara göre anlamlı düzeyde farklılaştığı, ‘ben iyiyim” yaşam pozisyonunda lisans mezunları lehine anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca “ben iyi değilim” yaşam pozisyonda çalışan ebeveynler lehine anlamlı farklılıklar bulunurken, ebeveynlerin iş yaşamlarındaki memnuniyet durumlarına göre “ben iyiyim” ve “sen iyisin” yaşam pozisyonlarında yüksek düzeyde memnuniyet lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinden duydukları memnuniyet düzeylerine göre “ben iyiyim” yaşam pozisyonunda yüksek düzeyde memnuniyet lehine anlamlı farklılık olduğu, kendi ebeveynleriyle iletişimlerinden duydukları memnuniyet düzeylerine göre ise “ben iyiyim” yaşam pozisyonunda yüksek düzeyde memnuniyet lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir.Keywords

Transaksiyonel analiz kuramı, yaşam pozisyonları, ebeveyn etkileşimleri

Advanced Search


Announcements

    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri