Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


METAFORIC PERCEPTIONS OF PARENTS FOR THE CONCEPT OF ''TEACHING''
(VELİLERİN ‘ÖĞRETMEN’ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ )

Author : Osman ASLAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 8
Page : 78-95
    


Summary

Teachers, students and parents are the basic elements of education. Healthy and strong communication between these elements will increase the quality of education. Effective communication will gain more depth with positive emotions that will be developed mutually. The best way to identify these feelings is to express their perceptions of each other using metaphors. The aim of this study is to determine the metaphoric perceptions of parents, who are an important part of education, to reveal their feelings towards teachers, which is another important part. This study, which aims to reveal the metaphoric perceptions of parents about the concept of teacher, is structured by using qualitative research method. A case study was used in order to examine the parents' opinions about the teacher in depth. In depth study will be possible with case study. Data were collected using semi-structured interview forms. In semi-structured interview forms ‘Teacher………like this. Because,………’’ in the sentence left blank by producing appropriate metaphors, were asked to fill. The collected data were converted into codes and categories using the Nvivo program. The distributions of codes and categories according to gender, age and educational status were calculated by using frequency and percentages and converted into interpretable tables. As a result of this study, the 65 code and 5 categories were obtained as a result of the study of the metaphors of the parents in relation to the concept of teacher and it was observed that the metaphors formed by the parents against the teacher concept were generally positive. With this result, it can be stated that teachers are important and valuable for parents and healthy communication channel is open.Keywords

Teacher, parent, metaphor.Abstract

Öğretmen, öğrenci ve veliler eğitimin en temel öğelerini oluşturmaktadırlar. Bu öğeler arasındaki iletişimin sağlıklı ve güçlü olması eğitimin niteliğinin de artmasını sağlayacaktır. Etkili iletişim ise karşılıklı geliştirilecek olan olumlu duygularla daha da derinlik kazanacaktır. Kişilerin birbirine karşı hissettikleri bu duyguları ise en iyi tespit etme yöntemi, birbirine karşı olan algılarını metaforlar kullanarak ifade etmektir. Bu çalışmada da amaç, eğitimin önemli bir parçası olan velilerin, bir diğer önemli parçası olan öğretmenlere karşı duygularını ortaya çıkarmak için, metaforik algılarını tespit etmektir. Velilerin ‘öğretmen’ kavramına ilişkin olarak metaforik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılandırılmıştır. Velilerin öğretmene ilişkin olarak görüşlerinin derinlemesine incelenebilmesi için araştırmada durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması ile araştırmanın ayrıntılı inceleme olanağı bulunmuştur. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formlarında ‘’Öğretmen ………….. gibidir. Çünkü ………..’’ cümlesinde boş bırakılan yerlere uygun metaforlar üreterek, doldurmaları istenmiştir. Toplanan veriler Nvivo programı kullanılarak kod ve kategorilere ayrılmıştır. Kod ve kategorilerin, cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına göre dağılımları frekans ve yüzdeleri ile hesaplanarak yorumlanabilir tablolara dönüştürülmüştür. Velilerin ‘öğretmen’ kavramına ilişkin olarak oluşturdukları metaforların araştırıldığı bu çalışmanın sonucunda toplam 65 kod ve 5 kategori elde edilmiş ve bulgular neticesinde velilerin öğretmen kavramına karşı oluşturdukları metaforların genel olarak olumlu olduğu görülmüştür. Bu sonuç ile veliler için öğretmenlerin önemli ve değerli olmasının yanında, sağlıklı iletişim kanalının açık olduğu da ifade edilebilir.Keywords

Öğretmen, veli, metafor.

Advanced Search


Announcements

    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri