Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE EFFECT OF EXERGAMES ON SEDENTARY UNIVERSITY STUDENTS' SHOULDER AND KNEE PROPRIOCEPTION SENSE
(EXERGAME OYUNLARININ SEDANTER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OMUZ VE DİZ PROPRİYOSEPSİYON DUYUSUNA ETKİSİ )

Author : Abdurrahman DEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 12
Page : 657-676
    


Summary

The aim of this study is to examine the effects of exergames on the development of proprioception, which has an important role in movement education among male sedentary university students. In the research, pretest-posttest experimental neutral sampling model with control group was used. Participants voluntarily participated with an informed consent form according to Helsinki criteria. 40 male university students participated in the study. Two groups as experimental and control groups were formed by random method. The groups are composed of university students who do not play sports in a healthy and active way. Knee and shoulder proprioception was measured with Lafayette Gollehon Extensible Goniometer (Lafayette Instrument Co, Lafayette, IN). The experiment group was trained three days a week, an average of 40 minutes a day, and a total of 8 weeks with the 'nintendo wii fit' game console. Nothing was done to the control group for 8 weeks. There was no significant difference between the pretest-posttest dominant-non-dominant shoulder and knee proprioception values of the experimental group and the control group (p>. 05). As a result, it is easier to apply exergame education, which offers the opportunity to work individually, at universities on interactive boards compared to other materials. However, it is thought that it may not be appropriate to use it as an alternative method for the development of proprioception sense because of both its mild intensity and being lower than of sedentary university students' levels.Keywords

Exergame, proprioception, university studentsAbstract

Bu araştırmanın amacı, exergame oyunlarının, erkek sedanter üniversite öğrencilerinde hareket eğitiminde önemli bir yeri olan propriosepsiyonun gelişimine etkisinin incelenmesidir. Araştırmada, kontrol gruplu, öntest-sontest deneysel yansız örnekleme modeli kullanılmıs¸tır. Katılımcılar Helsinki kriterleri’ne göre bilgilendirilmiş onam formu ile gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların boy ve vücut ağırlıkları ölçümleri Holtain marka stadiometreyle ölçülmüştür. Araştırmaya, Üniversitede okuyan, 40 erkek öğrenci katılmıştır. Rastgele yöntemle deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Gruplar, sağlıklı ve aktif olarak spor yapmayan üniversite öğrencilerinden seçilmiştir. Diz ve omuz propriosepsiyonu, Lafayette Gollehon Uzatılabilir Gonyometre ile (Lafayette Instrument Co, Lafayette, IN) ölçülmüştür. Deney grubuna ‘nintendo wii fit’ oyun konsoluyla, haftada üç gün, günde ortalama 40 dakika ve toplamda 8 hafta eğitim verilmiştir. Kontrol grubuna 8 haftalık süre boyunca hiçbir şey yaptırılmamıştır. Araştırma sonunda, deney grubu ve kontrol grubunun ön test-son test baskın-baskın olmayan omuz ve diz propriosepsiyon değerleri arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (p>,05). Sonuç olarak, bireysel olarak çalışma imkânı sunan exergame eğitimini üniversitelerde etkileşimli tahtalarda uygulamak diğer materyallere göre daha kolaydır. Fakat gerek hafif şiddette olması gerekse de sedanter üniversite öğrencilerinin seviyelerine göre düşük kalmasından dolayı propriosepsiyon duyusu gelişimi için alternatif bir yöntem olarak kullanılmasının uygun olamayacağı düşünülmektedir.Keywords

Exergame, propriosepsiyon, universite öğrencileri

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijetsar.ijetsar@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri