Özet


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-YÖNETİMLİ ÖĞRENME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Müzik öğretmenliği mesleğinin doğasında yer bulan güncel olanı takip etme, yeni şeyler öğrenme, bilginin yaratımı ve değişimine ayak uydurabilmek için çeşitli becerilere sahip olmak gerekir. Öz-yönetimli öğrenme, kişinin kendi öğrenme süreçlerinin kontrolünü ele alması olarak bilinir. Öz-yönetimli öğrenme becerileri müzik öğretmenleri ve ilerde bu mesleği yapacak olan müzik öğretmeni adayları için önemli becerilerdir. Bu araştırmada müzik öğretmeni adaylarının öz-yönetimli öğrenme becerilerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel modele dayalı nicel bir çalışma olan araştırmada tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Öz-yönetimli öğrenme becerileri ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma verileri 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde Türk devlet üniversitelerinde müzik öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 200 üniversite öğrencisinden gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Ulaşılan verilere betimsel analizlerden frekans ve yüzde, parametrik testlerden t-testi ve ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının öz-yönetimli öğrenme becerilerinin, kullanılan ölçeğin tümünde ve alt boyutlarında yüksek düzeyli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öz-yönetimli öğrenme becerileri aile gelir düzeyi değişkenine göre düşük gelir düzeyi grupları lehine anlamlı şekilde farklılık göstermiştir. Anne eğitim düzeyi değişkenine göre öz-yönetimli öğrenme becerileri, anne eğitim düzeyi üniversite mezunu olanlar ile anne eğitim düzeyi okuryazar olmayan katılımcıların lehine anlamlı şekilde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Aile ekonomik düzey değişkeni ve anne eğitim durumu değişkenine yönelik daha kapsamlı çalışmaların yapılması önerilmektedir. Benzer çalışmaların ileri yıllarda farklı yöntemler kullanılarak tekrarlanması, değişkenler çeşitlendirilerek öz-yönetimli öğrenme becerileri arasındaki ilişkisel durumun ortaya konulması önerilmektedir. Covid-19 küresel salgını sürecinde yapılan tüm araştırmalar gibi bu araştırmanın sonuçları da ileride yapılabilecek benzer araştırmalarla karşılaştırma yapılması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler

Müzik öğretmeni adayları, öğrenme, öz-yönetimli öğrenme becerileri


Reference