Özet


MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı mesleki müzik eğitiminde uzaktan eğitimin kullanılabilirliğini paydaş görüşlerine göre SWOT analizi ile incelemektir. Bu amaçla uzaktan mesleki müzik eğitiminin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri keşfedilmeye çalışılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desenle tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin Konya ilindeki iki farklı devlet üniversitesinin mesleki müzik eğitimi veren kurumlarındaki (Müzik öğretmenliği ve Konservatuvar) lisans öğrencileri, lisansüstü öğrencileri ve öğretim elemanları oluşturmuştur (n=89). 2020-2021 akademik yılında uzaktan eğitim sürecinin sonunda yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiş ve SWOT matrisinde sunulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre derslerin kaydedilerek tekrar izlenmesi, zaman ve mekân yönünden esneklik, dezavantajlı bireylere eğitim fırsatı sunması, bireysel öğrenme sorumluluğu kazandırması, masterclasslara, uluslararası organizasyonlara ve alan uzmanlarına kolay erişim ve kesintisiz eğitim sunması uzaktan mesleki müzik eğitiminin güçlü yönleri arasında öne çıkan başlıklardır. Zayıf yönler olarak; yetersiz fiziksel ve duygusal etkileşim, senkron problemleri ve buna bağlı olarak birlikte müzik yapamamak, soyut kavramların, müzikalite, ton tını ve dinamiklerin net olarak aktarılmaması yoğunlukla karşımıza çıkmaktadır. Teknolojideki ve müzik teknolojisindeki gelişmeler ile pandemi sürecindeki deneyimler fırsat olarak değerlendirilirken altyapı ve materyal eksikliği, gerçek sınıf ortamının sağlanamaması ve güvenlik sorunları tehdit unsuru olarak görülen konuların başında gelmektedir. Bulgular ışığında uzaktan mesleki müzik eğitiminin güçlü yönlerinin korunarak fırsatlarının değerlendirilmesi, zayıf yönlerinin ve tehditlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik stratejik planların geliştirilmesi için paydaşlara bazı öneriler sunulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulguların uzaktan mesleki müzik eğitiminin gelişimine katkı sunacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler

Mesleki müzik eğitimi, uzaktan eğitim, swot analizi.


Reference