Özet


TERS YÜZ EDİLMİŞ EĞİTİM MODELİ’NİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı ters-yüz edilmiş eğitim modelinin (TEEM) öğrencilerin akademik başarısına etkisini incelemektir. Bu nedenle çalışma bir metanaliz çalışmasıdır. Çalışmaya dahil edilen araştırmalar 2015-2021 yılları arasını kapsamakta ve deneysel desen içeren çalışmalardır. Araştırmaya dahil edilen çalışma sayısı 35 tanedir. Bu çalışmalara elektronik kaynak tarama tabanlarından erişilmiştir. Veri tabanı olarak Ulakbim, Google Akademic ve Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi (YÖK) kullanılmıştır. İstatiksel analizler ve etki büyüklüğü hesaplamaları CMA 2.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Veri setini oluşturan her bir araştırma için etki büyüklüğü Hedge’in g değeri hesaplanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda TEEM’in öğrencilerin akademik başarısına etkisinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. TEEM’in öğrencilerin akademik başarısına etkisi akademik alan, öğretim kademesi, araştırmacının rolü, rapor türü ve yayın yılı moderatör değişkenlerine göre farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışma öğrencilerin sadece akademik başarısına odaklanmıştır. Akademik başarının dışında düşünme becerisi, problem çözme becerisi, sosyal ve duyuşsal beceriler ihmal edilmiştir. İlerideki araştırmalarda tersyüz edilmiş eğitim modelinin öğrencilerin düşünme becerileri, problem çözme becerileri ve sosyal duyuşsal becerilerine etkisinin incelenebilir. Bunun yanında bu çalışmada sadece Türkiye’ de yapılan ve Türkçe dilinde yayınlanmış çalışmalara odaklanılmıştır. İlerideki araştırmalarda çeşitli ülkelerdeki deneysel desendeki araştırmalara yer verilebilir.Anahtar Kelimeler

Metanaliz, öğrenci başarısı, ters yüz edilmiş öğrenme,


Reference