Özet


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUN VE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM SEÇİMİNDE KARAR PİŞMANLIKLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültesi mezun ve öğrencilerinin bölüm seçimlerinde karar pişmanlıklarının incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler ve Spor Bilimleri Fakültesi mezunları oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Bayburt Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Hitit Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ve mezunlar içerisinden tesadüfi olarak seçilen 765 (373Erkek, 392 Kadın) gönüllü katılımcıdan oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında, Brehaut ve diğerleri (2003) tarafından geliştirilen, Erdurcan ve Kırdök (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “Mesleki Karar Pişmanlığı Ölçeği” ve araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri SPSS 26 paket program kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizde verilerin normal dağıldığı belirlendikten sonra, bağımsız örneklem t-test analizi, One-way ANOVA analizi, gruplar arası farklılığı ortaya koymak için ise Scheffe analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, araştırmada katılımcıların bölüm seçiminde karar pişmanlık düzeyleri arasındaki farkı belirlemek üzere cinsiyet, bölüm, sınıf, bölümü seçme etkeni, bölüm tercih sırası ve kendi alanında çalışma durumu değişkenlerinin tamamında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.Anahtar Kelimeler

Meslek seçimi, karar, pişmanlık, eğitim, spor bilimleri


Reference