Özet


GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin konuşma öz yeterlik algılarının belirlenmesi ve bu algılarının çeşitli değişkenler (cinsiyet, yaş, medeni durum, sosyoekonomik düzey, arkadaş çevresi, Türkiye’de yaşama süresi, Türkçe dil seviyesi, Türkçe konuşma sıklığı, Türkçe televizyon programları izleme sıklığı ve Türkçe internet kullanım sıklığı) bağlamında incelenmesidir. Çalışmada Kilis’teki geçici koruma merkezinin seçilme nedeni bulunduğu konum itibariyle Kilis’in çok sayıda Suriyeliyi barındırmasıdır. Diğer şehirlere kıyasla Türkçe öğrenme ihtiyacı hissetmeden de hayatlarına devam edebilen bu insanların konuşmaya ilişkin geliştirdikleri öz yeterlik algılarını ortaya koymak hedeflenmiştir. Alanyazın taramasında yabancılara Türkçe öğretiminde konuşma öz yeterliğine ilişkin çok fazla çalışma yapılmadığı, bu alandaki çalışmaların yazma becerisine odaklandığı görülmüştür. Ayrıca konuşma öz yeterliğine ilişkin çalışmalarda araştırma nesnesinin yabancı öğrencilerin olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmayı önemli kılan şehirdeki Suriyelilerin konuşmaya ilişkin genel durumlarını ortaya koymasıdır. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmış olup araştırmanın çalışma grubunu Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) öğrenim görmekte olan 101 Suriyeli öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Sallabaş (2013) tarafından geliştirilen “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formları aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin konuşma öz yeterlik algılarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte araştırma bulguları öğrencilerin konuşma öz yeterlik algılarının cinsiyet, yaş, medeni durum ve sosyoekonomik düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ancak arkadaş çevresi, Türkiye’de yaşama süresi, Türkçe dil seviyesi, Türkçe konuşma sıklığı, Türkçe televizyon programları izleme sıklığı ve Türkçe internet kullanım sıklığına göre anlamlı farklılık oluşturduğunu ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler

Geçici koruma, mülteci, konuşma, öz yeterlik, Suriyeli.


Reference