Özet


OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ VE YETERLİLİKLERİ

Araştırmada okulöncesi öğretmelerinin çevre konusundaki ilgi, tutum ve bilgi yeterliliklerini ve bunun üzerine çeşitli değişkenlerin etkisi incelenmiştir. Araştırma Tokat merkez ve ilçelerinde görev yapan okulöncesi öğretmenleri ile tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 324 okulöncesi öğretmeni katılmıştır. Verilerin elde edilmesinde, duyuşsal eğilimler ölçeği, davranış ölçeği ve çevre bilgi testi kullanılmıştır. Veriler araştırmada ele alınan problem durumlarına göre, betimsel (aritmetik ortalama, frekans) ve ilişkisel yöntemlerden tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve basit korelasyon ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizi "The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20)" paket programı ile yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre okulöncesi öğretmenlerinin duyuşsal eğilimler ölçeği puanları ile bilgi ölçeği puanları arasında ilişki tespit edilememiştir. Yine okulöncesi öğretmenlerinin davranış ölçeği puanları ile bilgi ölçeği puanları karşılaştırıldığında da aralarında ilişki olmadığı belirlenmiştir. Ancak öğretmenlerin duyuşsal eğilimler ölçeği ile davranış ölçeği puanları arasında pozitif yönde ilişki olduğu belirlenmiştir. Okulöncesi öğretmenlerinin çevre eğitimine olan ilgileri tutumlarına da yansıdığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler

Okulöncesi öğretmeni, çevre, çevre eğitimi.


Reference