Özet


SPOR ÖRGÜTLERİNDE İŞGÖRENLERİN KARİYER YÖNETİMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Spor sektörü ülke için büyük bir öneme sahip olması sebebiyle spor örgütlerindeki işgörenlerin hassasiyetle işgörmesinin sağlanması doğrudan başarıyı getirecektir. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı spor örgütlerinde işgörenlerin kariyer yönetimi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu farklı illerde spor hizmetleri il müdürlüklerinde işgören 119’u (%44,4) kadın, 149’u (%55,6) erkek toplam 268 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracının ilk bölümünde, katılımcıların kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla, araştırmacı tarafından oluşturulan demografik özelliklerine ilişkin sorular (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, hizmet yılı gibi) yer almaktadır. İkinci bölümde ise işgörenlerin kariyer yönetim düzeylerini ölçmek amacıyla Eroğlu, Yavuz Eroğlu ve Karakuş (2020) tarafından geliştirilen “Spor Örgütlerinde Kariyer Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “İnsan Kaynaklarının Yeterliliği” “Örgütsel Kariyer Yönetimi” ve “Bireysel Kariyer Yönetimi” olmak üzere 3 alt boyut ve toplamda 30 maddeden oluşmaktadır. Veriler çözümlenirken, işgörenlerin tanımlayıcı özelliklerine göre ölçek düzeylerindeki farklılaşmaların incelenmesinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve posthoc (Tukey,LSD) analizlerinden faydalanılmıştır. Etki büyüklüğünü hesaplamak için Cohen (d) ve Etakare(η2) katsayıları kullanılmıştır. Çalışmada kariyer yönetimi alt boyutlarının (insan kaynaklarının yeterliliği, bireysel kariyer yönetimi ve örgütsel kariyer yönetimi) ; cinsiyet, yaş, medeni durum,öğrenim durumu, çalışılan birim, kurumdaki pozisyon, hizmet süresi, daha önce başka başka işte çalışma durumu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına baktığımızda araştırma sonuçları, katılımcıların öğrenim durumu, çalışılan birim ve daha önce başka işte çalışma durumuna göre kariyer yönetimi düzeyinde farklılıklar göstermiştir. Ancak, cinsiyet, yaş, medeni durum, hizmet süresi ve kurumdaki pozisyon durumlarına göre kariyer yönetimi (insan kaynaklarının yeterliliği, örgütsel kariyer yönetimi, bireysel kariyer yönetimi) düzeyinde farklılıklar göstermemiştir. Sonuç olarak, dinamik bir yapıya sahip olan spor örgütlerinin başarısının arttırılması için işgörenlerin kariyer yönetimlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.Anahtar Kelimeler

Kariyer Yönetimi, Örgütsel Kariyer Yönetimi, Bireysel Kariyer Yönetimi


Reference