Özet


EĞİTSEL OYUNLARLA DESTEKLENEN ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARI VE BİLGİLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı Fen Bilimleri dersi “Kuvvetin Etkileri” ünitesinde eğitsel oyunlarla desteklenen öğretimin gerçekleştirildiği deney grubu öğrencileri ile mevcut programa uygun öğretimin gerçekleştirildiği kontrol grubu öğrencileri arasında akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığı açısından bir fark olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 4. sınıfların iki şubesinde öğrenim gören 41 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desendedir. Çalışmada bir deney grubu (DG, N=20) ve bir kontrol grubu (KG, N=21) belirlenmiştir. Ünitenin öğretimi deney grubunda eğitsel oyunlarla desteklenen öğretim yöntemiyle, kontrol grubunda ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın hâlihazırdaki fen bilimleri öğretim programına göre öğretim gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak uygulama öncesi ve uygulama sonrasında akademik başarı testi kullanılmıştır. Veri toplama araçları uygulama öncesi oluşturulan gruplar arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla ön test, uygulama sonrasında ise uygulanan yöntemlere bağlı olarak ortaya bir fark çıkıp çıkmadığını belirlemek amacıyla son test olarak uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde parametrik testler (t-testi) kullanılmıştır. Sonuç olarak öğretim süreci sonunda grupların akademik başarıları ve bilgilerin kalıcılığı puanları arasındaki farklılıklar eğitsel oyunlarla desteklenen öğretim yönteminin uygulandığı deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır.Anahtar Kelimeler

Eğitsel Oyun, Fen Öğretimi, Oyun Temelli Öğrenme


Reference