Özet


ÖĞRENCİLERE VERİLEN AFET EĞİTİMİNİN, AFETLERE YÖNELİK BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE DAVRANIŞSAL BOYUTLARDA TUTUMLARA ETKİSİ

Bu araştırmada üniversite öğrencilerine Günümüz Dünya Sorunları dersi kapsamında verilen afet eğitiminin, afetlere yönelik bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutta tutumlara etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yarı deneysel tasarım olan bu araştırma 2021- 2022 öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yürütülmüştür. Araştırmaya 18 yaş ve üzeri araştırmaya katılmaya gönüllü "Günümüz Dünya Sorunları" dersi kapsamında eğitim almış 111 (deney grubu) ve "Günümüz Dünya Sorunları" dersini almamış ve/veya son 2 yıl içinde herhangi bir yerde afetler ile ilgili eğitim almamış 114 (kontrol grubu) öğrenci dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Afet Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Eğitimin etkinliği Bilişsel, Duyuşsal ve Davranışsal boyutta tutumların etkisini ölçebilen Afet Tutum Ölçeği ile belirlenmiştir. Bilişsel boyutta deney grubunun puan ortalaması (20,73± 4,75), kontrol grubundan (16,60± 4,83) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptanırken (p=0,000); Duyuşsal boyutta deney grubunun puan ortalaması (33,06± 6,37), kontrol grubunun puan ortalamasından (34,69± 7,74) anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p=0,006). Davranışsal boyutta deney grubunun puan ortalaması (16,59± 5,64), kontrol grubundan (13,13± 3,73) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek belirlenmiştir (p=0,000). Günümüz Dünya Sorunları dersi kapsamında üniversite öğrencilerine verilen afet eğitimi öğrencilerin afetlere yönelik bilişsel ve davranışsal boyutta tutumlarını olumlu yönde etkilediği, duyuşsal boyutta kaygı düzeyini azalttığı belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler

Tutumlar, çağdaş dünya sorunları, afet eğitimi, üniversite öğrencisi


Reference