Abstract


AKADEMİK İNSAN SERMAYESİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı, özgün formu Garcia-Carbonell, Guerrero-Alba, Martín-Alcázar ve Sánchez-Gardey (2021) tarafından geliştirilen Akademik İnsan Sermayesi Ölçeği’ni (AİSÖ) Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Bu yapılırken ilk aşamada ölçeğin İngilizceden Türkçeye çeviri ve Türkçeden İngilizceye tekrar çeviri çalışmaları bir devlet üniversitesinin yabancı diller yüksekokulunda görevli öğretim görevlilerinden oluşan 27 kişilik bir grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizi sonuçları (rspearman=0,975, p=000, 0,01 düzeyde anlamlıdır) maddelerin Türkçe ve İngilizce sürümleri arasında yüksek düzeyde korelasyon olduğunu göstermiştir. Dil geçerliği çalışmasının ardından elde edilen ölçeğin Türkçe sürümü Türk üniversitelerinde görev yapan toplam 1404 akademik personele uygulanması ile elde edilen sonuçlara dayalı olarak yapılmış olan açımlayıcı (608 gözlem) ve doğrulayıcı faktör analizi (796 gözlem) gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin orijinal formunda olduğu gibi 5 boyutlu bir yapı elde edilmiştir: Araştırma Yeteneği, Araştırma Bilgisi, Öz Farkındalık Becerisi, Çalışma Organizasyonu Becerisi, Eleştiri Becerileri. AİSÖ’nün Türkçe formunun güvenirlik analizi için Cronbach’ın alfa katsayısı α=.923 olarak bulunmuştur. Bunun yanında Cronbach alfa değerleri araştırma yeteneği boyutu için .885; araştırma bilgisi boyutu için .830; öz farkındalık becerileri boyutu için .652; çalışma organizasyonu becerileri için .802 ve eleştiri becerileri boyutu için de .616 olarak hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında Akademik İnsan Sermayesi Ölçeğinin Türkçe sürümünün psikometrik bağlamda geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.  Keywords

akademik insan sermayesi, akademisyenler, yükseköğretim

References