Özet


VÜCUT FARKINDALIĞINDA FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM MOTİVASYONUNUN ROLÜ

Teknolojik ürünler insanların hayatlarını kolaylaştırdığı gibi hareketlerini kısıtlayarak sağlık sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Son dönemde yaşanan pandeminin de etkisiyle dünya genelinde hem çalışanlar hem de öğrenciler için evden çalışma koşulları oluşturulmuş ve hareketsizlik daha da artmıştır. Bu nedenle bireylerin yaşam kalitesini artırabilmesi ve sağlıklı yaşayabilmesi için fiziksel aktiviteye katılımı önemlidir. Fiziksel aktiviteye katılım için motivasyonun yanı sıra bireyin vücudunun duyarlı ve psikolojik olarak da hazır olması gerekmektedir. Ayrıca bireyin vücudunu tanıması ve farkında olması da önemlidir. Buradan hareketle, çalışmamızın amacı üniversite öğrencilerinin vücut farkındalıklarının fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu değişkeni tarafından yordanıp yordanmadığının incelenmesidir. Üniversite öğrencilerinin vücut farkındalıklarının fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu değişkeni tarafından yordanıp yordanmadığını belirlemek için aşamalı doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre vücut farkındalık ve fiziksel aktiviteye katılım motivasyonu puanlarını incelemek için İlişkisiz Örneklemler T Testi kullanılmıştır.  Analizler sonucunda, üniversite öğrencilerinin vücut farkındalıklarının ve fiziksel aktiviteye katılım motivasyonlarının kadın ve erkek öğrenciler için benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Yapılan regresyon analizinin sonucunda,  birinci aşamada sadece fiziksel aktiviteye katılım motivasyonunun bireysel nedenleri modele dâhil edildiğinde bu değişkenin toplam varyansın %17’sini açıkladığı görülmektedir. İkinci aşamada çevresel nedenler değişkeni modele eklendiğinde açıklanan varyans % 18’e yükselmiştir. Fiziksel aktivite, öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal, motor ve zihinsel gelişimi destekleyen ve sağlıklı yaşamı sağlayan önemli bir bileşendir. Sağlıklı yaşamı benimseyen öğrencilerin vücutlarındaki değişimin farkında olması da olasıdır. Bu temelde, öğrencilerin fiziksel aktiviteye katılmak için motive olmaları ve vücutlarındaki değişimin farkında olmalarına yönelik çalışmaların yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler

Vücut farkındalığı, fiziksel aktiviteye katılım, motivasyon


Reference