Abstract


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YEREL TOPLUM ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretiminde yerel toplum çalışmaları modelinin öğrencilerin akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisini tespit etmektir. Araştırmada, Ön Test-Son Test Kontrol Gruplu Yarı Deneysel Desen kullanılmıştır. Kontrol grubunda dersler, soru-cevap ve anlatım yöntemleri ile işlenirken; deney grubundaki dersler ise, yerel toplum çalışmaları modeline göre belirlenen etkinlikler çerçevesinde planlanmış ve yürütülmüştür. Yerel toplum çalışmaları kapsamında; “Kültür ve Miras” ile “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanlarında uygulanmak üzere tarihi alan gezisi, drama, gezi-gözlem, mülakat-röportaj, tarih sergisi ve yazılı/görsel medya ürün dosyası hazırlama etkinliklerine yer verilmiştir. Araştırmanın yapıldığı okul seçkisiz (random) örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim öğretim yılı Erzurum ili Aziziye ilçesinde bulunan bir ortaokulun aynı kademedeki iki farklı sınıfında öğrenim gören toplam 40 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, “Akademik Başarı Testi” ve “Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Toplanan veriler, SPSS programında bağımsız gruplar t-testi (independent groups t test) analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda, yerel toplum çalışmaları modelinin uygulandığı deney grubu ile anlatım, soru-cevap ve sınıf içi uygulamalarla gerçekleştirilen yöntemlerin kullanıldığı kontrol grubunun son test puan ortalamalarının deney grubu lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Bulgulardan hareketle “Kültür ve Miras” ile “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanları kapsamındaki konuların öğretiminde kullanılan yerel toplum çalışmaları modelinin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı ve derse yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.Keywords

Sosyal bilgiler öğretimi, yerel toplum çalışmaları, tutum, akademik başarı

References