Abstract


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİM SETLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞININ DERS VE ÇALIŞMA KİTAPLARI ARASINDAKİ UYUMU

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ortak bir programın olmayışı ders kitaplarının önemini oldukça artırmaktadır. Ders kitapları çoğu zaman öğretim programlarının yerini tutmakta ve öğretim süreçleri ders kitaplarına göre sürdürülmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ders kitaplarından sonra en yaygın biçimde kullanılan ikinci öğretim materyali çalışma kitaplarıdır. Çalışma kitapları; daha çok ders dışı süreçlerde, ders kitaplarında öğrenilenlerin tekrar edilmesini, pekiştirilmesini ve öğrenciye geri dönüt verilmesini amaçlamaktadır. Öğrencilerin çalışma kitaplarında yer alan metinleri anlayabilmeleri, metinlerde yer alan söz varlığının anlaşılabilir girdi düzeyine göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple çalışma kitapları ile ders kitapları arasındaki söz varlığının uyumu oldukça önem arz etmekte olup çalışma kitaplarında bulunan içeriğin ders kitaplarında öğrencilere kazandırılmak istenen yeterliklerle uyumlu olması gerekmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders ve çalışma kitaplarındaki söz varlığı uyumunun incelenmesini amaçlayan bu çalışma, nitel araştırma olarak planlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum araştırması yapılmış olup verilerin elde edilmesi için doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur. Çalışmanın inceleme nesnesini, alanda yaygın bir şekilde kullanılmakta olan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (YİTÖS) ve İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Öğretim Seti (YİTÖS)’ne ait A1 ders ve çalışma kitapları oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre YİTÖS A1 ders kitabında yer alan farklı söz varlığı sayısının YİTÖS A1 çalışma kitabındaki farklı söz varlığı sayısından %36,11 daha fazla; İTÖS A1 ders kitabında yer alan farklı söz varlığı sayısının İTÖS A1 çalışma kitabındaki farklı söz varlığı sayısından % 80 daha fazla olduğu tespit edilmiştir. YİTÖS çalışma kitabında bulunan farklı söz varlığı sayısının %24,69’u YİTÖS ders kitabında; İTÖS çalışma kitabında bulunan farklı söz varlığı sayısının %17,93’ü İTÖS ders kitabında bulunmamaktadır.Keywords

Ders ve çalışma kitapları, söz varlığı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi.

References