Abstract


BLOK TABANLI KODLAMA PROGRAMLARININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Araştırma okul öncesi öğretmenlerinin kodlama programlarının uygulanabilirliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kars il merkezinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı beş farklı resmî anaokullarında görev yapan 23 okul öncesi öğretmeni oluşmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme tekniklerinden tipik durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır ve elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin kodlama eğitimine yönelik olarak okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilebileceğini, kodlama eğitiminin çocukların becerilerini desteklediği ve görsel içerikler sunması sebebiyle tercih edebileceklerini belirtmişlerdir.Keywords

Kodlama Eğitimi, Blok Kodlama, Okul Öncesi Eğitim, Erken Çocukluk Eğitimi

References