Abstract


SORGULAMAYA DAYALI DERS PLANI IÇIN KULLANILAN BIR ŞABLONUN ETKINLIĞININ BELIRLENMESI

Laboratuvarda yürütülen sorgulama yöntemine göre bir ders planlamak öğretmen adayları için zorlu bir süreçtir. Öğretmen adaylarının yaşadıkları zorlukların nedenleri deneyimsiz olmaları ve yöntemi iyi bilmemeleridir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının ders planlama süreçlerinde kullanabilecekleri sorgulama sürecinin temel bileşenlerini dikkate alan bir şablonun etkililiği belirlenecektir. Bu şablonun özelliği, öğretmen adayının dersi sondan başa doğru kurgulamasına olanak sağlamasıdır. Bu bağlamda araştırma, öğretmen adaylarının ders planlama sürecinde yaşadıkları zorlukları ve öğretmen adaylarının şablona ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma durum çalışması (örnek olay) yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmaya Ankara/Türkiye'de bir devlet üniversitesinin kimya eğitimi programında öğrenim gören 19 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmen adayı günlüğü, yansıtıcı yazılı görüş formu ve mentor gözlem notları kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının dersin planlanmasında (kurgulanmasında) bilgi edinimi, kazanım-deney uygunluğu, kazanım-yöntem uygunluğu ve yöntem bilgisine ilişkin güçlükler yaşadıkları belirlenmiştir. Ders planlaması sırasında şablon kullanımının yöntem ve pedagojik bilgi kazanımı açısından faydalı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre şablon, ders planlama sürecini kolaylaştırarak yaşanan sorunların çözümünde etkili olmaktadır.Keywords

ders plan, şablon, sorgulayıcı araştırma, öğretmen adayları

References