THE EFFECT OF WEB-BASED E-PORTFOLIO ASSESSMENT SUPPORTED INSTRUCTION IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS ON STUDENTS’ KNOWLEDGE, SKILLS, AND ATTITUDES
(BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE WEB TABANLI E-PORTFOLYO DEĞERLENDİRME DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN BİLGİ, BECERİ VE TUTUMUNA ETKİSİ )

Author : FERHAT ÇİFÇİ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 17
Page : 192-228
    


Summary

The aim of this research is to examine the effect of web-based e-portfolio assessment supported instruction on the knowledge, skills and attitudes of secondary school students in a physical education lessons. This study was designed with a quasi-experimental research model with pretest-posttest control group. The study group of the research consisted of 102 students who were continuing their education in three sixth-grade classes of a middle school in Turkey.  Before the study, the classrooms were randomly assigned as control (teacher evaluation group, N=33), experimental I (portfolio evaluation group, N=35) and experimental II group (web-based e-portfolio group, N=34).  In the research, physical education lessons where basketball was central to the instruction were taught to the control and experimental groups for six weeks. Teacher assessment supported instruction was given to the control group, portfolio assessment supported instruction to the experimental I group, and web-based e-portfolio assessment supported instruction to the experimental II group. In the study, students were tested twice with pre- and post-teaching measurement tools. In the study, basketball achievement test was used to measure the basketball knowledge level of the students, skill rating scales to measure basketball skill level, and physical education lesson attitude scale to measure the attitude level towards the physical education lesson. Obtained data were analyzed with factorial ANOVA test for repeated measurements. The findings of the study demonstrated that the post-test knowledge, skills and attitude scores of the control, experiment I and experiment II groups were significantly higher than the pre-test scores. In addition, it was determined that both the basketball knowledge and basketball skill scores of the experimental I and the experimental II group were significantly higher than the control group in the study. As a result of this research, it can be said that both portfolio assessment supported teaching and web-based e-portfolio assessment supported teaching in physical education lessons are effective in improving students' basketball knowledge and skills.Keywords

Web based e-portfolio, assessment, student achievement, skill, attitude.Abstract

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi dersinde web tabanlı e-portfolyo değerlendirme destekli öğretimin ortaokul öğrencilerinin bilgi, beceri ve tutumlarına etkisini incelemektir. Bu çalışma, ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli ile dizayn edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de bir ortaokulun üç 6. Sınıf şubesinde öğrenimini sürdüren 102 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma öncesinde sınıflar yansız olarak kontrol (öğretmen değerlendirme grubu, N=33), deney I (portfolyo değerlendirme grubu, N=35) ve deney II grubu (web tabanlı e-portfolyo grubu, N=34) olarak atanmıştır. Araştırmada 6 hafta boyunca kontrol ve deney gruplarına öğretimin merkezine basketbolun konulduğu beden eğitimi dersleri işlenmiştir. Kontrol grubuna öğretmen değerlendirme destekli öğretim, deney I grubuna portfolyo değerlendirme destekli öğretim, deney II grubuna ise web tabanlı e-portfolyo değerlendirme destekli öğretim yapılmıştır. Araştırmada öğrenciler, öğretim öncesi ve sonrası ölçme araçları ile iki kez test edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin basketbol bilgi düzeyini ölçmek için basketbol başarı testi, basketbol beceri düzeyini ölçmek için beceri dereceleme ölçekleri, beden eğitimi dersine ilişkin tutum düzeyini ölçmek için ise beden eğitimi dersi tutum ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, tekrarlı ölçümler için faktöriyel ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları kontrol, deney I ve deney II grubunun son test bilgi, beceri ve tutum puanlarının ön test puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu göstermiştir. Ayrıca çalışmada deney I ve deney II grubunun hem basketbol bilgi hem de basketbol beceri puanının kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, beden eğitimi dersinde hem portfolyo değerlendirme destekli öğretimin hem web tabanlı e-portfolyo değerlendirme destekli öğretimin öğrencilerin basketbol bilgi ve becerilerini geliştirmede etkili olduğu söylenebilir.Keywords

Web tabanlı e-portfolyo, değerlendirme, öğrenci başarısı, beceri tutum.