EXAMINATION OF TENOR ARIAS IN THE OPERA WORKS COMPOSED BY WOLFGANG AMADEUS MOZART
(WOLFGANG AMADEUS MOZART’IN OPERALARINDAKİ TENOR ARYALARIN İNCELENMESİ )

Author : Mehmet Şahin AKINCI    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1396-1427
    


Summary

W.A. Mozart is known as one of the important names of classical music and a musical genius who started to compose at the age of 5. Having a highly developed composing talent, Mozart composes numerous works in both instrumental and vocal music. His operas, which he composed with Classical Period style and harmony in Western Classical Music, are still staged with great interest and enthusiasm today. The data of this study has been obtained through literature review based on qualitative research methods. The opera works composed by W. A. Mozart and all the arias in his works close to the opera type have been examined. Since it includes the literature from the 1700s in terms of music history, the data for this research have been obtained from the printed sources and from the websites whose academic sources provide specific information. The purpose of this study is to determine the tenor characters, the language, the type, and the name of the aria, the tonality, the lowest and the highest voice in the works, the year of composition and their transcriptions in all opera and musical works close to the opera genre of W. A. Mozart; and to provide a detailed resource to teachers and students who provide training in voice training and opera singing based on this information. This study, unlike other studies on W.A. Mozart, is important in terms of examining the composer's operas and arias in detail from various perspectives. It has been concluded that; from 1767 until his death in 1791, Mozart composed an average of 1 or 2 operas almost every year, most of these operas are opera buffa and singspiel, 17 of the 53 arias and cavatinas he composed for tenor characters are in Bb tonality, he composed works that can best reflect the vocal abilities of tenor voice performers.Keywords

Opera, tenor, W.A.Mozart, ariaAbstract

Klasik müziğin önemli isimlerinden birisi olarak bilinen W.A.Mozart 5 yaşında besteler yapmaya başlamış bir müzik dahisidir. Bestecilik yönü çok gelişmiş olan Mozart, hem çalgı müziği hem de vokal müzik alanında sayısız eserler üretmiştir. Vokal müzik alanında çoğunlukla liedler ve operalar bestelemiştir. Klasik Batı Müziğinde Klasik Dönem üslubu ve armonisi ile bestelediği operaları günümüzde hala yoğun bir ilgi ve istekle sahnelenmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinden yola çıkılarak literatür taraması yoluyla verileri elde edilmiş olan bu çalışmada W. A. Mozart’ın bütün opera ve opera türüne yakın eserlerindeki tüm aryalar incelenmiştir. Müzik tarihi açısından 1700’lü yıllardan itibaren gelen literatürü içermesi nedeniyle bu araştırma için ulaşılmış olan basılı kaynaklardan ve akademik-kaynakları belirli bilgiler sunan internet sitelerinden veriler elde edilmiştir. W. A. Mozart’ın bütün opera ve opera türüne yakın müzik eserlerindeki tenor karakterler, eserin lisanı, sahne eseri türü, arya ismi, tonalite, eserlerdeki en pes ve en tiz ses, bestelenme yılı ve transkripsiyonlarına ilişkin bilgilerin tespit edilmesi, bu bilgilerden yola çıkılarak ses eğitimi ve opera şarkıcılığı alanında eğitimler veren öğretmenler ve öğrencilere detaylı bir kaynak sunulması amaçlanmıştır. W.A.Mozart ile ilgili yapılmış diğer çalışmalardan farklı olarak bestecinin operalarının ve aryalarının çeşitli açılardan detaylı incelenmesi açısından önem taşıyan bu araştırmada; Mozart’ın 1767 yılından vefat ettiği yıl olan 1791 yılına kadar neredeyse her yıl ortalama 1 veya 2 opera bestelediği, operalarının çoğunlukla opera buffa ve singspiel türünde olduğu, tenor karakterler için bestelediği toplam 53 arya ve cavatinalardan 17 tanesinin Bb tonalitesinde olduğu, tenor ses karakterlerinin vokal yeteneklerini en iyi şekilde yansıtabilecekleri özelliklerde eserler bestelemiş olduğu ulaşılan sonuçlardan bazılarıdır.Keywords

Opera, tenor, W.A.Mozart, arya