INVESTIGATION OF THE DECISION REGRETS OF THE GRADUATES AND STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES IN THE SELECTION OF THE DEPARTMENT

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MEZUN VE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM SEÇİMİNDE KARAR PİŞMANLIKLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE DECISION REGRETS OF THE GRADUATES AND STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES IN THE SELECTION OF THE DEPARTMENT

 
Author : ZEKAİ ÇAKIR  , MEVLÜT GÖNEN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1334-1346
DOI Number: :
Cite : ZEKAİ ÇAKIR , MEVLÜT GÖNEN, (2022). INVESTIGATION OF THE DECISION REGRETS OF THE GRADUATES AND STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES IN THE SELECTION OF THE DEPARTMENT. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 18, p. 1334-1346. Doi: 10.35826/ijetsar.485.
    


Summary

The aim of this study is to examine the decision regrets of the graduates and students of the Faculty of Sport Sciences in their department selection. The population of the research consists of the students studying at the Faculties of Sport Sciences and the graduates of the Faculty of Sport Sciences. The study group of the research is 765 (373 Male, 392 Female) randomly selected among students and graduates studying at Bayburt University, Bartın University, Dokuz Eylül University and Hitit University, Department of Physical Education and Sports Education, Sports Management, Coaching Education and Recreation in the 2021-2022 academic year. ) consists of voluntary participants. The "Professional Decision Regret Scale" developed by Brehaut et al. (2003) and adapted into Turkish by Erdurcan and Kırdök (2017) and the "Personal Information Form" created by the researcher were used to collect the data of the research. The analyzes of the obtained data were made using the SPSS 26 package program. After it was determined that the data were normally distributed in the analysis, independent sample t-test analysis, One-way ANOVA analysis, and Scheffe analyzes were performed to reveal the difference between groups. As a result, statistically significant differences were found in all of the variables of gender, department, class, factor of choosing the department, order of preference of the department and working status in their own field in order to determine the difference between the decision regret levels of the participants in the selection of the department.Keywords

Career choice, decision, regret, education, sports scienceAbstract

Bu çalışmanın amacı, Spor Bilimleri Fakültesi mezun ve öğrencilerinin bölüm seçimlerinde karar pişmanlıklarının incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler ve Spor Bilimleri Fakültesi mezunları oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Bayburt Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Hitit Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ve mezunlar içerisinden tesadüfi olarak seçilen 765 (373Erkek, 392 Kadın) gönüllü katılımcıdan oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında, Brehaut ve diğerleri (2003) tarafından geliştirilen, Erdurcan ve Kırdök (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “Mesleki Karar Pişmanlığı Ölçeği” ve araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri SPSS 26 paket program kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizde verilerin normal dağıldığı belirlendikten sonra, bağımsız örneklem t-test analizi, One-way ANOVA analizi, gruplar arası farklılığı ortaya koymak için ise Scheffe analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, araştırmada katılımcıların bölüm seçiminde karar pişmanlık düzeyleri arasındaki farkı belirlemek üzere cinsiyet, bölüm, sınıf, bölümü seçme etkeni, bölüm tercih sırası ve kendi alanında çalışma durumu değişkenlerinin tamamında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.Keywords

Meslek seçimi, karar, pişmanlık, eğitim, spor bilimleri